Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKierownik - Beata Sienkiewicz
ul. Włodawska 5
22-150 Wierzbica
tel. (82) 569-36-35

Pracownik socjalny - Wioletta Skomorowska
Pracownik socjalny - Wioleta Biszczan
Pracownik socjalny - Monika Koziak
Referent - Magda Czyszewicz
St. specjalista ds. finansowo-księgowych - Anna Pyzik
Inspektor administracyjno-biurowy - Robert Pyzik
Inspektor administracyjno-biurowy - Ewa Guz


 

29.02.2012 - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy, ul. Włodawska 5, 22-150 Wierzbica. Treść ogłoszenia
14.03.2012 - Lista osób zakwalifikowanych do dalszego postępowania, dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze - referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Lista osób
23.03.2012 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Wyniki naboru

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzili oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc. społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Prawo doświadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej maja zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z ustawy. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Irodzinnegol lub jego aktualizacji. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny również dla potrzeb jednostki organizacyjnego pomocy społecznej z terenu innej gminy. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. W przypadku, gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, kierownik ośrodka pomocy społecznej może wydać decyzję odmawiająca przyznania pomocy.