Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

DRUKI DO POBRANIA

       
  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty
  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
       
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu
  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica
  Wniosek o określenie warunków technicznych
  na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
       
  Informacja o lasach IL-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
       
  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
       
  Informacja o gruntach IR-1
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
       
  Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 - obowiązuje od 01.07.2019 r.
  Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
  Dane o nieruchomościach ZN-1/A
  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
  Deklaracja na podatek rolny DR-1
  Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
  Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
  Deklaracja na podatek leśny DL-1
  Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
  Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B
  Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
  Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A
  Wniosek o zastosowanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu scalania/wymiany gruntów
  Załącznik do wniosku o ulgę scaleniową
  Oświadczenie o pomocy de minimis
       
  Oświadczenie rolnika o poniesionych stratach
       
  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
       
  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej + wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia
  Wnisek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
       
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Wierzbica
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Wierzbica