Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 08.02.2017 r.

  Obwieszczenie


  Informuję, że na dzień 20 lutego 2017 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

  Początek obrad godzina 9:00.

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5.Przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2017 roku".
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego"
  7. Wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na 2017 r.
  8. Podajcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica na lata 2017-2023 .
  9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wierzbica , za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .
  10. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
  11.Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
  b) określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wierzbica do nowego ustroju szkolnego.
  13. Przyjęcie ramowych planów pracy stałych Komisji i Rady Gminy na 2017 rok.
  14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zakończenie obrad.

  Krzysztof Wojewódzki
  Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica • 06.02.2017 r.
  W związku z trwającymi pracami nad dokumentem pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica", prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Wierzbica.

  Ankieta jest w dostępna w Urzędzie Gminy Wierzbica pokój nr 12 oraz do pobrania z poniższego linku.
  Ankieta dla mieszkańców - rewitalizacja (do wypełnienia na komputerze)
  Ankieta dla mieszkańców - rewitalizacja (do wypełnienia ręcznie)

  Wypełnione ankiety należy składać do pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wierzbica
  do dnia 14 lutego 2017 r.

  Ankieta dostępna jest również w wersji elektronicznej po kliknięciu w poniższy link.

  Wypełnij ankietę przez internet


 • 03.02.2017 r.

  WÓJT GMINY WIERZBICA


  Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 , z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XX-108/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 r.
  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2017 ROKU

  I. Rodzaj zadania :
  Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wierzbica pod nazwą :

  Zadanie nr 1
  a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach.
  b)Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego .
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 45.000 zł.

  Zadanie nr 2
  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 5.000 zł.

  II. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.).
  2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Wierzbica, bądź dla mieszkańców gminy Wierzbica.
  3. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
  4. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
  Oferty nie spełniające wymogów określonych w powyższych przepisach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

  III. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.
  2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
  3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

  IV. Termin składania ofert :
  1. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbica, pok. nr 16, 22-150 Wierzbica, lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2017 r. do godz. 11°° w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert 2017 Zadanie nr 1" lub "Konkurs ofert 2017 Zadanie nr 2" (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 12°°.

  V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  - możliwość realizacji zadania przez oferenta,
  - poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
  - planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  - analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z wydaniem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

  VI. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
  - w 2016 r. realizowano zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu :
  a) propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach
  b) współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego.
  Na realizację zadania wydatkowano kwotę 45.000 zł.

  Zadanie nr 2
  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.000 zł.

  VII. Wyniki konkursu:

  Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 3 marca 2017 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl
  Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie.
  Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wierzbica a Wnioskodawcą, którego oferta została wybrana do realizacji.
  Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela w Urzędzie Gminy Wierzbica, Pan Krzysztof Winiarski, pok. nr 4, tel. (082) 569-32-66, tel./fax (082) 569-32-22.

  Wierzbica, dnia 3 lutego 2017 r.
  Treść ogłoszenia

 • 25.01.2017 r.
  Dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia noworoczne członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów na spotkaniu w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy, które odbyło się 24 stycznia.Czytaj dalej ... • 18.01.2017 r.


  Formularz zgłoszeniowy - wersja edytowalna
  Formularz zgłoszeniowy - wersja do druku

 • 18.01.2017 r.
  Terminy wywozu nieczystości stałych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych w Gminie Wierzbica w roku 2017. (więcej ...)

  >>> kliknij tutaj, aby sprawdzić terminy <<< • 12.01.2017 r.
  Dnia 10.01.2017 r. w Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbyło się spotkanie zawodników i zawodniczek ULKS "SUPLES" Wierzbica z władzami szkoły i gminy. Zaproszenie wychowanków trenera Andrzeja Gruszkowskiego, przyjęli: Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski, Dyrektorzy Zespołu Szkół - Mieczysława Sołtys i Grażyna Kraska oraz wychowawczynie klas sportowych o profilu zapasy z lat 2008 - 2016: Katarzyna Hanc, Marta Kozak, Jolanta Seroka.
  Na spotkanie zaproszony został również wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego do spraw kobiet - Mieczysław Czwaliński.
  Powodem spotkania było zdobycie przez ULKS "SUPLES" Wierzbica tytułu Klubowego Mistrza Polski Młodziczek w Zapasach Kobiet za rok 2016 r.
  Chłopcy trenujący w ULKS "SUPLES" Wierzbica i występujący w barwach MKS "Cement" Gryf Chełm przyczynili się do zdobycia III miejsca Klubowego Mistrza Polski Młodzików w stylu klasycznym.
  Na sukces zawodniczek "SUPLESU" Wierzbica złożyły się całoroczne , bardzo dobre występy w ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych, były to:
  * I miejsce w turnieju w Chełmie - kwiecień 2016 r.
  * I miejsce - Stoczek Łukowski - maj 2016 r.
  * I miejsce - Olsztyn - czerwiec 2016 r.
  * II miejsce - Milicz - wrzesień 2016 r.
  * I miejsce - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek - Piotrków Trybunalski (Gomulin) - wrzesień 2016 r.
  * III miejsce Mistrzostwa Polski Młodziczek - Siedlce - listopad 2016 r.
  W drużynie Klubowego Mistrza Polski - ULKS "SUPLES" Wierzbica wystąpiły - Nicola Studzińska, Natalia Gorczyca, Wiktoria Kamela, Kaja Korcz, Kinga Pudełko, Dagmara Branicka, Natalia Karbowiak, Emilia Grajper. W turniejach stratowały też zapaśniczki "Tajfuna" Ruda Huta - Karolina Dubij, Monika Dadas, Alicja Wójtowicz i Klaudia Borysiuk.
  W sukces ULKS "Suples" Wierzbica znaczący wkład wnieśli współpracujący trenerzy Mirosław Czwaliński i Zdzisław Biały.
  W całorocznych przygotowaniach do zawodów mają swój udział także wychowanki: Aleksandra Wronka, Małgorzata Jedut i Kamila Dziedzic. Nie sposób nie wspomnieć o wychowankach "SUPLESU", które są w kadrze narodowej juniorek - Dorota Struszewska, Marlena Kister, i kadetek - Aleksandra Łysomirska i Patrycja Dudek, są to potencjalnie kandydatki do reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata i Europy w bieżącym roku.
  W suplesie trenują także chłopcy: Karol Kamela, Robert Dudek, Kacper Gajdemski, Patryk Kawalec i Mikołaj Łopatniuk.
  Zapaśniczki i zapaśnicy ULKS "SUPLES" Wierzbica i ich trener Andrzej Gruszkowski zapowiadają, że będą pracować na równie udany rok 2017 i składają wszystkim życzenia szczęśliwego i dobrego Nowego Roku. • 12.01.2017 r.
  Dnia 5 stycznia 2017 r. w Lublinie odbyła się uroczysta konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego podsumowująca Projekt pn.: "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania", realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Województwo Lubelskie przy współpracy gmin z województwa lubelskiego.
  W ramach projektu mieszkańcy Gminy Wierzbica mogli ubiegać się o bezpłatny demontaż, transport eternitu oraz w przypadku rodzin najuboższych o dofinansowanie nowych pokryć dachowych.
  Pomoc w latach 2014-2016 w postaci dostawy darmowej blachy, folii i gąsiorów kalenicowych dostało 32 rodziny z terenu Gminy Wierzbica, natomiast 18 rodzin uzyskało dotacje na usługę darmowego demontażu oraz utylizacji eternitu.
  Łącznie w ramach projektu unieszkodliwiono ok. 100 ton szkodliwego dla człowieka i środowiska naturalnego eternitu.
  Gmina Wierzbica otrzymała podziękowania za szczególne zaangażowanie w realizacji projektu, które z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego odebrał Pan Andrzej Chrząstowski - Wójt Gminy Wierzbica. • Archiwum aktualności