Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 30.11.2016 r.
 • 29.11.2016 r.

 • 21.11.2016 r.
  W dniach 25-27 listopada 2017 odbędą się Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie w związku z tym Urząd Gminy Wierzbica ma do rozdania bezpłatne wejściówki na to wydarzenie serdecznie zapraszamy po odbiór do pokoju nr 5. Szczegóły na

  http://centralnetargirolnicze.pl • 21.11.2016 r.
  W piątek o godzinie 11:00 w miejscowości Olchowiec dokonano uroczystego otwarcia drogi powiatowej nr 1805 L. Wszystkich przybyłych na tę uroczystość przywitał gospodarz Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski, dziękując jednocześnie Staroście Powiatu Chełmskiego Piotrowi Deniszczukowi za szereg działań podjętych m.in. na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wierzbica.


  Fotorelacje z otwarcia dróg powiatowych • 17.11.2016 r.

  Obwieszczenie


  Informuję, że na dzień 29 listopada 2016 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi    podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok.
  6. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.
  7. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok:
      a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie       Gminy Wierzbica na 2017 rok;
      b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na       2017 rok.
  9.Podjęcie uchwał w sprawie :
      a)zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania       ścieków na terenie Gminy Wierzbica;
      b) ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do gminnej oczyszczalni       ścieków.
  10. Nadanie statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbicy.
  11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zakończenie obrad


  Krzysztof Wojewódzki
  Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica

 • 14.11.2016 r. • 08.11.2016 r.
  W dniu 6 listopada 2016r. w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyła się impreza integracyjno - kulturalna dla osób niepełnosprawnych powyżej 70 roku życia pod nazwą "Dzień Seniora"
  W uroczystości uczestniczyło 70 najstarszych, niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wierzbica, Pan Andrzej Chrząstowski Wójt Gminy powitał mieszkańców oraz gości zaproszonych.Wiecej ...

 • 31.10.2016 r.


 • 28.10.2016 r.


 • 26.10.2016 r.

  Obwieszczenie

  Informuję, że na dzień 10 listopada 2016 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
  6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wierzbica w roku szkolnym 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu kl. VI i egzaminu gimnazjalnego.
  7. Określenie kierunków reorganizacji sieci szkół prowadzonych przez Gminę Wierzbica w związku z planowaną reformą systemu oświaty.
  8. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok
  9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zakończenie obrad.


  Krzysztof Wojewódzki
  Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica

 • 20.10.2016 r.
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Polesie" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 • 13.10.2016 r.
  8 października 2016 r. w Wierzbicy dziewięć par małżeńskich obchodziło pięćdziesiątą rocznicę zaślubin. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji jubilatów przez ks. Krzysztofa Proskurę - Proboszcza Parafii Wierzbica.Czytaj dalej ...

 • 21.09.2016 r.
  W dniu 20 września 2016 r. z okazji 101 urodzin Panią Wiktorię Wojtyszko odwiedził Pan Andrzej Chrząstowski - Wójt Gminy Wierzbica , Pan Krzysztof Wojewódzki - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Magdalena Kawiak - pracownik Urzędu Gminy Wierzbica.
  Pan Wójt Gminy złożył Pani Wiktorii serdeczne życzenia, by w zdrowiu doczekała kolejnych wspaniałych jubileuszy i przekazał okolicznościowy dyplom. Do życzeń dołączył się Pan Przewodniczący Rady Gminy, który przekazał piękny bukiet kwiatów.Więcej ...

 • 19.09.2016 r.


 • 15.09.2016 r.
  Tradycyjnie jak co roku na obiektach szkolnych przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy w dniu 10 września 2016 r. odbył się VIII Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Wierzbica.
  Więcej ...


 • 13.09.2016 r.
  W niedzielę 11 września 2016 r. swoje święto obchodzili rolnicy z terenu powiatu chełmskiego. Tym razem barwne święto plonów odbyło się w Wierzbicy. Dożynki rozpoczęły się o godzinie 11.30 uroczystą Mszą Świętą. Oficjalnego otwarcia uroczystości dożynkowych dokonali Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk i Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski, którzy skierowali słowa najwyższego uznania dla rolników za ich całoroczny trud.
  Więcej ... • 09.09.2016 r.


 • 09.09.2016 r.
  Szanowni Państwo,
  informujemy, iż uruchamiamy ostatni już nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach Projektu ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi..." których realizacja odbędzie się jeszcze w 2016 r.
  Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 8-14 września 2016 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych dostępnym na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "do pobrania".
  Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "do pobrania".
  Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Wierzbica w pokoju nr 14, tel. 82 569 32 24.

 • 02.09.2016 r.

  INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM"


  Szanowni Państwo
  Informujemy, że firma Red Clover świadcząca usługę dostępu do Internetu zmienia operatora telekomunikacyjnego z Plusa na Orange.
  W związku z powyższym Beneficjenci Ostateczni z terenu Gminy Wierzbica będą otrzymywać sukcesywnie przesyłki kurierskie z nową kartą SIM wraz z instrukcją wymiany.
  Prosimy o bezproblemowe przyjmowanie i odbiór tych przesyłek.

 • 29.08.2016 r.

  Obwieszczenie

  Informuję, że na dzień 7 września 2016 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 12:00.


  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie gminy Wierzbica.
  6. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2015 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Chełmskim a Gmina Wierzbica dotyczącego inwestycji drogowych.
  8. Wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej .
  9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.
  10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zakończenie obrad.


  Przewodniczący
  Rady Gminy Wierzbica
  Krzysztof Wojewódzki • 25.08.2016 r.


 • 24.08.2016 r.


 • 22.08.2016 r.
  W związku z posiadaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wolnych środków na utylizację wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.
  Nabór dotyczyć będzie jedynie wniosków od osób fizycznych.

  Termin naboru wniosków - 22-26 sierpnia 2016 r.

  Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Wierzbica w pokoju nr 14, tel. 82 569 32 24.
  Do wniosku należy dołączyć:
  1) zgłoszenie (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) na przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  2) kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiąca załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
  3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych

  Dodatkowe informacje znajduja się na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl

 • 09.08.2016 r.
  Zajęcia plastyczne, kulinarne, zabawy sportowe i integracyjne, w tym z chustą animacyjną oraz wycieczka do AquaParku w Lublinie to program oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży odwiedzających Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy. Więcej ...

 • 04.08.2016 r.
  Informacja dla mieszkańców Gminy Wierzbica.
  Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  W dniu 28.06.2016 Rady Gminy Wierzbica podjęła nową uchwałę Nr XV-85/2016, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
  W związku z powyższym od dnia 1 sierpnia 2016 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

  Nieruchomości zamieszkałe - zbiórka odpadów selektywna:
  * 8 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie do 5 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
  * 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie do 8 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
  * 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie 9 i większej liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

  Ponadto ustalono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

  Nieruchomości niezamieszkałe NOWE OPŁATY

  Pojemnik o pojemności [litr]

  Zbiórka odpadów selektywna

  Zbiórka odpadów nieselektywna

  110-120 l

  20 zł

  40 zł

  240 l

  30 zł

  60 zł

  1 100 l

  55 zł

  110 zł

  2 200 l

  110 zł

  220 zł

  5 000 l

  250 zł

  500 zł

  7 000 l

  340 zł

  680 zł


  Ponadto uległy zmianie terminy płatności:
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, w kwocie równej sumie opłat za trzy miesiące kwartału kalendarzowego, z góry, w terminach do dnia:
  * 15 stycznia za I kwartał
  * 15 marca za II kwartał
  * 15 lipca za III kwartał
  * 15 października za IV kwartał.

  Za miesiąc lipiec opłatę należy wnieść w kwocie dotychczas obowiązującej

  Przykład:
  Opłata za III kwartał 2016 - 1 osoba zamieszkująca lipiec 6 zł + sierpień 8 zł + wrzesień 8 zł = razem 22 zł - opłaty można wnosić do końca września.
  Opłata za IV kwartał - 1 osoba zamieszkująca październik 8 zł + listopad 8 zł + grudzień 8 zł = razem 24 zł - opłaty należy wnosić do 15 października.


  Ponadto należy pamiętać, że właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi podstawę do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 • 02.08.2016 r.
  W dniu 31 lipca na obiektach sportowych integracyjnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w Wierzbicy-Osiedle odbyły się XVII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych, Letnie Igrzyska Seniorów - Lubelszczyzna 2016 oraz zawody Młodzieżowych Zastępów Pożarniczych woj. lubelskiego. Celem imprezy była popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, zapewnienie młodzieży czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego, popularyzacja młodzieżowych zawodów sportowo pożarniczych, aktywizacja samorządów gminnych i powiatowych do systematycznych działań na rzecz rozwoju sportu i turystyki, promocja Gminy Wierzbica i Powiatu Chełmskiego. W sportowych zmaganiach udział wzięło 45 gmin i 15 powiatów. Natomiast seniorzy (50+) przybyli z 12 powiatów, łącznie ponad 1000 osób odwiedziło Gminę Wierzbica. Więcej ... • 19.07.2016 r.


  PLAN SYTUACYJNY na XVII Wojewódzki Igrzyska Rekreacyjno-Rportowe LZS Wierzbica 2016

  .
 • 19.07.2016 r.
  Już po raz siedemnasty Wierzbica gościła artystów malarzy i rzeźbiarzy z Polski, Ukrainy i Białorusi na Międzynarodowym Regionalnym Plenerze Malarsko- Rzeźbiarskim "Wierzbica 2016". Impreza odbyła się w dniach 10-17 lipca. Uczestniczyło w niej 29 artystów. W ciągu tego niezwykłego tygodnia powstały piękne obrazy, rzeźby i płaskorzeźby, które ozdobią gminne place oraz salę konferencyjną Urzędu Gminy w Wierzbicy.
  Więcej ...

 • 05.07.2016 r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość informuje, że w dniach 07 - 08 lipca 2016 roku od godziny 7:00 do godziny 16:30 będą prowadzone prace eksploatacyjne w linii średniego napięcia Cyców - Wierzbica.
  W związku z tym wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na terenie Gminy Wierzbica w m. Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Busówno, Busówno-Kolonia, Olchowiec, Werejce, Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ul. Długa, ul. Kwiatowa, ul. Lubelska /od Bocznej w kierunku Busówna, ul. Polna, ul. Szkolna od Lubelskiej do Pogodnej, ul. Zielona . Wykonanie prac jest zależne od warunków atmosferycznych oraz terenowych.
  Aktualne i szczegółowe informacje są umieszczane na stronie internetowej PGE Dystrybucja SA pod adresem:

  www.pgedystrybucja.pl

  .
 • 01.07.2016 r.


 • 21.06.2016 r.


 • 14.06.2016 r.

  Obwieszczenie


  Informuję, że na dzień 28 czerwca 2016 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Przyjęcie informacji o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2015 rok .
  6. Przyjęcie informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 r.
  7. Przyjęcie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
  8. Podjęcie uchwał w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi :
      a ) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty ;
      b ) w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
      c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zakończenie obrad.


  Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica
  Krzysztof Wojewódzki

 • 10.06.2016 r.
  W dniu 8 czerwca 2016 roku na obiektach integracyjnego centrum kulturalno - rekreacyjnego w Wierzbicy-Osiedle odbył się XVII Turniej piłki nożnej drużyn gimnazjalnych. Przybyłe na turniej drużyny przywitał Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z terenu powiatu chełmskiego.
  Więcej ...

 • 01.06.2016 r.
  W dniu 29 maja 2016 roku na boisku sportowym w Sawinie przeprowadzono gminne zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzbica oraz Gminy Sawin.
  Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Piotr Ołówek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
  Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
  Wiecej ...

 • 31.05.2016 r.

 • 27.05.2016 r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość informuje, że w dniu 01.06.2016 roku od godziny 7:00 do godziny 16:00 będą kontynuowane prace eksploatacyjne w linii średniego napięcia Macoszyn-Aleksandrówka.
  W związku z tym wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na terenie Gminy Wierzbica w m. Wólka Tarnowska oraz Karczunek. Wykonanie prac jest zależne od warunków atmosferycznych oraz terenowych.
  Aktualne i szczegółowe informacje są umieszczane na stronie internetowej PGE Dystrybucja SA pod adresem:

  www.pgedystrybucja.pl

  .
 • 25.05.2016 r.
  W dniu wczorajszym (24 maja 2016 r.) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się obchody z okazji święta straży pożarnej, podczas których wyróżnieni zostali strażacy KM PSP. Podczas uroczystości Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie Pan bryg. Zbigniew Raźniewski przekazał na ręce Pana Tadeusza Kocińskiego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy akt przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego MAN TGM 18.330 4x2 GCBA Rt 5/32, wraz z wyposażeniem. Więcej ...

 • 25.05.2016 r.
  Zespół teatralny "Bajka" ze Szkoły Podstawowej w Święcicy brał w ostatnim czasie udział w dwóch przeglądach ogólnopolskich na obu otrzymując I NAGRODĘ. Więcej ...

 • 20.05.2016 r.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy dnia 20 maja gościła uczniów klasy III b ze Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami Beatą Wójcicką i Lucyną Rybaczuk. Dzieci zwiedziły lokal biblioteki: dział dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, w tym wypożyczalnię i czytelnię. Dowiedziały się kto może korzystać z biblioteki, jakie są zasady obowiązujące czytelników korzystających ze zbiorów bibliotecznych oraz jakie inne atrakcje oferuje biblioteka.
  Więcej ...

 • 16.05.2016 r.

  NOWE DACHY - Nabór uzupełniający wniosków
  Urząd Gminy Wierzbica informuje, iż w związku z wydłużeniem czasu trwania Projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...", zostanie przeprowadzony kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych, których realizacja odbędzie się jeszcze w 2016 r.
  Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 6-10 czerwca 2016 r. zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych dostępnym na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "do pobrania".
  Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "do pobrania".


  Do wniosku należy dołączyć:

  1) zgłoszenie (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) na przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  2) kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiąca załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
  3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych

  Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Wierzbica w pokoju nr 14, tel. 82 569 32 24.

 • 12.05.2016 r.

  Uprzejmie informujemy, że pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie realizowana jest przez:


  1. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Chełm, Pl. Niepodległości 1 - Gmach, parter skrzydło E, pokój 80 Tel.: 82 564 32 34
  2. Lubelska Izba Rolnicza, ul. Graniczna 35, tel. 82 560 31 44

 • 06.05.2016 r.
  W maju Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy włączyła się w akcję Ustanowienia Rekordu Polski "Jak najwięcej osób czytających wspólnie Sienkiewicza" organizowaną przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Wystarczyło zgłosić swoją chęć wzięcia udziału w czytaniu do głównego organizatora, czyli Muzeum.
  Więcej ...

 • 18.04.2016 r.
 • 14.04.2016 r.
 • 05.04.2016 r.

  OGŁOSZENIE

  Informuje się mieszkańców Gminy Wierzbica, iż będzie udzielana pomoc w wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy pok. 5 w niżej wymienionych terminach w godzinach od 10:00 do 12:00.


  01.04.2016 r. - piątek
  06.04.2016 r. - środa
  07.04.2016 r. - czwartek
  12.04.2016 r. - wtorek
  14.04.2016 r. - czwartek
  19.04.2016 r. - wtorek
  21.04.2016 r. - czwartek
  27.04.2016 r. - środa
  29.04.2016 r. - piątek
  04.05.2016 r. - środa
  06.05.2016 r. - piątek
  09.05.2016 r. - poniedziałek
  12.05.2016 r. - czwartek


 • 22.03.2016 r.
 • 22.03.2016 r.

  Nabór wniosków - Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania.


  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że w dniach 18 - 29 kwietnia 2016 r. jest prowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" na 2016 r. W ramach projektu można się ubiegać o bezpłatny (w przypadku osób fizycznych) demontaż i utylizację azbestu oraz odbiór zdjętego już eternitu zdeponowanego na działce.
  Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl/.
  Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Wierzbica w pokoju nr 14.

 • 18.03.2016 r.


  ZAPROSZENIE
  Serdecznie zapraszamy osoby, które złożyły ankietą na instalację paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie, na spotkanie informacyjne do tutejszego urzędu w dniu 4 kwietnia 2016 r. godz. 18:00.
  Celem zebrania będzie omówienie zasad dofinansowania oraz możliwości technicznych ich montażu.
  Spotkanie odbędzie się w świetlicy urzędu gminy.

 • 17.03.2016 r.
  17 marca 2016 roku na sali sportowej Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się XII Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Wierzbica pod hasłem "Stop nałogom".
  W turnieju wzięły udział drużyny z powiatu chełmskiego, łęczyńskiego.
  Zmagania sportowe przebiegały w kategorii wiekowej: chłopcy urodzeni w 2004 i młodsi. Więcej ...

 • 17.03.2016 r.
  Filia Biblioteczna w Ochoży, tak jak pozostałe ośrodki kultury z gminy Wierzbica, zorganizowała cykl zajęć dla najmłodszych pn. Ferie z Biblioteką. Mali czytelnicy mieli możliwość wysłuchania wybranych przez siebie baśni Braci Grimm, bajek, wierszyków, na podstawie których, stworzyli za pomocą kredek i farb ilustracje do przeczytanych utworów. Więcej...

 • 14.03.2016 r.
  Dnia 13 marca w Wiejskim Domu Kultury w Busównie w Gminie Wierzbica odbył się Gminny Kiermasz Wielkanocny. Stroiki, pisanki, palmy, serwetki i inne świąteczne akcesoria oferowali wystawcy z terenu gminy Wierzbica oraz z Cycowa. Oprócz tego zaopatrzyć się można było w pyszne ciasta: mazurki, serniki, babeczki, itp. Więcej ...

 • 10.03.2016 r.
  W dniu 10 marca 2016 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyły się eliminacje gminne do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Łącznie w eliminacjach wzięło udział 204 uczniów z 3 szkół z terenu gminy Wierzbica - grupa I - 126 uczniów, grupa II - 78 uczniów. Więcej ...

 • 07.03.2016 r.

  Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy na temat programu "500+"

  Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program "Rodzina 500 +", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
  W Gminie Wierzbica obsługę wymienionego wyżej Programu będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Wnioski będzie można składać w OPS w Wierzbicy od momentu startu Programu - od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
  Informacje na temat programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy osobiście lub pod nr. tel. (82) 569 36 35 w godz. od 7:30 do 15:30.
  OPS w Wierzbicy raz jeszcze pragnie podkreślić, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. osoby uprawnione dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r. Pozwoli to uniknąć kolejek w OPS i zapewni płynność wypłat świadczenia wychowawczego.

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

 • 07.03.2016 r.

  Wójt Gminy Wierzbica, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy, Wiejski Dom Kultury w Busównie zaprasza na:
  GMINNY KIERMASZ WIELKANOCNY 13 MARCA 2016 ROKU w Wiejskim Domu Kultury w Busównie w godzinach od 12:00 - 16:00  Do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia na Gminny Kiermasz Wielkanocny

 • 27.02.2016 r.
  Zajęcia plastyczne, kulinarne, zabawy sportowe i integracyjne zaoferowała Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży z Wierzbicy i okolicznych wsi. Program "Ferii zimowych z biblioteką" przyciągnął sporą grupkę zainteresowanych. Zajęcia odbywały się od 22 do 26 lutego, a ich zwieńczeniem była wycieczka do AQUA PARKU w Lublinie.

 • 22.02.2016 r.

  Informacja dla mieszkańców Gminy Wierzbica Urząd Gminy Wierzbica informuje mieszkańców gminy, o możliwości skorzystania z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji p.n. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" , prowadzonej w dniach 22-27 lutego 2016 r. We wskazanym wyżej okresie osoby te będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli środowisk prawniczych.
  Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00, a w sobotę w godz. 10:00-13:00. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 5.


  Wójt Gminy Wierzbica
  Andrzej Chrząstowski

 • 19.02.2016 r.
  W czwartek 18 lutego 2016 roku Gminę Wierzbica odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych, placówek oświatowych z Rejonu Kowelskiego z Ukrainy m.in. Pani Antonina Komisaruk - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Ukraina-Polska-Niemcy z siedzibą w Kowlu. Przybyłych gości przywitał na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski, który scharakteryzował system funkcjonowania samorządu, placówek oświatowych, kulturalnych i ośrodka pomocy społecznej. Podczas wizyty padały liczne pytania ze strony gości oraz porównania i wymiana doświadczeń. Więcej ...
 • 15.02.2016 r.

  Wójt Gminy Wierzbica
  Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.)
  o g ł a s z a
  że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r., wybrano następujących oferentów:

  1) Gminny Klub Sportowy "Ogniwo" Wierzbica z siedzibą w m. Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica - na realizację Zadania Nr 1.

  Zadanie Nr 1
  a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych a hali sportowej i na boiskach.
  b) Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego.

  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 45 000,00 zł.

  2) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "SUPLES" Wierzbica z siedzibą Wierzbica-Osiedle, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica - na realizację Zadania Nr 2.

  Zadanie Nr 2
  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 5 000,00 zł.
  Ogłoszenie o wynikach

 • 03.02.2016 r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Informuje, że został ustalony nowy termin wykonania prac eksploatacyjnych, w linii średniego napięcia Macoszyn-Aleksandrówka. Prace odbędą się w dniach 12-19.02 br. W związku z tym wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na terenie Gminy Wierzbica. Wykonanie prac jest zależne od warunków atmosferycznych oraz terenowych. Aktualne i szczegółowe informacje są umieszczane na stronie internetowej PGE Dystrybucja SA pod adresem:

  www.pgedystrybucja.pl

  .
 • 01.02.2016 r.

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica
  Zapraszam do złożenia ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica.
  Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa i współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica. Dokumentem wiążącym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Wierzbica, a właścicielem nieruchomości. Propozycja zawarcia umowy zostanie przedstawiona zainteresowanym osobom po uzyskaniu zapewnienia finansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej, dla przedmiotowego zamierzenia.
  Informacje dotyczące terminów realizacji i wysokości udziału finansowego zostaną określone w w/w umowie.
  Ewentualne współfinansowanie inwestycji i możliwość wzięcia udziału w projekcie będzie dotyczyć jedynie działek/gospodarstw niemających możliwości przyłączenia się do istniejącej bądź projektowanej sieci kanalizacyjnej
  Przewidywane szacunkowe koszty odpłatności tytułem wkładu gospodarstwa jako udział w współfinansowaniu budowy to 3.000 zł
  Termin składania ankiet : do dnia 20.02.2016 r.


  Ankieta do pobrania

 • 29.01.2016 r.

  Nowy Program - Czysta Energia w Gminie Wierzbica  Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica

  Zapraszam do złożenia ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie instalacji urządzeń przygotowujących ciepłą wodę użytkową lub energię elektryczną na który będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku , Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, wdrożymy pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych .
  Ankieta jest do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl oraz w Urzędzie Gminy Wierzbica pokój nr 14.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety oraz dostarczenie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2016 r. do tutejszego urzędu pokój nr 14.

  Projekt będzie wykluczał i nie będzie obejmował dofinansowaniem budynków , w których jest prowadzona działalność gospodarcza .

  Zestawy kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych nie będą montowane na dachu , gdzie rodzajem pokrycia jest eternit lub inne wyroby azbestowe .

  Przewidywane szacunkowe koszty odpłatności tytułem wkładu gospodarstwa jako udział w współfinansowaniu instalacji :

  - dla kolektorów słonecznych 2.500 ÷ 3.000 zł ,
  - dla paneli fotowoltaicznych 5.000 ÷ 6.000 zł.

  Do pobrania: Ankieta

  Andrzej Chrząstowski
  Wójt Gminy Wierzbica

 • 29.01.2016 r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Informuje, że zaplanowane prace eksploatacyjne w linii średniego napięcia w dniach 01 - 12 lutego 2016 roku zostały odwołane ze względu na nieodpowiednie warunki terenowe.

 • 29.01.2016 r.
  Wójt Gminy Wierzbica podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wierzbica na rok szkolny 2016/2017.
  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U.2015r. poz. 2156 ze zm.;)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);
  3. Uchwała Nr IV - 18 /2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 04.02.2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica;
  4. Zarządzenie nr 4 /2016 Wójta Gminy Wierzbica z 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Wierzbica .

 • 22.01.2016 r.

  WÓJT GMINY WIERZBICA

  Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XI-48/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 r.

  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2016 ROKU

  I. Rodzaj zadania : Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wierzbica pod nazwą :
  Zadanie nr 1 a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach. b)Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego . Na realizację zadania przewidziana jest kwota 45.000 zł.
  Zadanie nr 2 Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki. Na realizację zadania przewidziana jest kwota 5.000 zł.
  II. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.). 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Wierzbica, bądź dla mieszkańców gminy Wierzbica.
  3. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  4. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
  Oferty nie spełniające wymogów określonych w powyższych przepisach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  III. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.
  2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
  3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  IV. Termin składania ofert :
  1. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbica, pok. nr 16, 22-150 Wierzbica, lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Termin składania ofert: do dnia15 lutego 2016 r. do godz. 11°° w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert 2016 Zadanie nr 1" lub "Konkurs ofert 2016 Zadanie nr 2" (decyduje data wpływu do tut. Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 12°°.
  V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  - możliwość realizacji zadania przez oferenta,
  - poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
  - planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  - analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z wydaniem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
  VI. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
  - w 2015 r. realizowano zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu :
  a) propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach
  b) współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 45.000 zł.
  Zadanie nr 2 Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.000 zł.
  VII. Wyniki konkursu: Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie. Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wierzbica a Wnioskodawcą, którego oferta została wybrana do realizacji. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela w Urzędzie Gminy Wierzbica, Pan Krzysztof Winiarski, pok. nr 4, tel. (082) 569-32-66, tel./fax (082) 569-32-22.

  Wierzbica, dnia 22 stycznia 2016 r.

  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy w 2016 roku
  Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 • 08.01.2016 r.
  Terminy wywozu nieczystości stałych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych w Gminie Wierzbica w roku 2016. (więcej ...)

  >>> kliknij tutaj, aby sprawdzić terminy <<< • Archiwum aktualności