Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 03.02.2016 r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Informuje, że został ustalony nowy termin wykonania prac eksploatacyjnych, w linii średniego napięcia Macoszyn-Aleksandrówka. Prace odbędą się w dniach 12-19.02 br. W związku z tym wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na terenie Gminy Wierzbica. Wykonanie prac jest zależne od warunków atmosferycznych oraz terenowych. Aktualne i szczegółowe informacje są umieszczane na stronie internetowej PGE Dystrybucja SA pod adresem:

  www.pgedystrybucja.pl

  .
 • 01.02.2016 r.

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica
  Zapraszam do złożenia ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica.
  Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa i współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica. Dokumentem wiążącym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Wierzbica, a właścicielem nieruchomości. Propozycja zawarcia umowy zostanie przedstawiona zainteresowanym osobom po uzyskaniu zapewnienia finansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej, dla przedmiotowego zamierzenia.
  Informacje dotyczące terminów realizacji i wysokości udziału finansowego zostaną określone w w/w umowie.
  Ewentualne współfinansowanie inwestycji i możliwość wzięcia udziału w projekcie będzie dotyczyć jedynie działek/gospodarstw niemających możliwości przyłączenia się do istniejącej bądź projektowanej sieci kanalizacyjnej
  Przewidywane szacunkowe koszty odpłatności tytułem wkładu gospodarstwa jako udział w współfinansowaniu budowy to 3.000 zł
  Termin składania ankiet : do dnia 20.02.2016 r.


  Ankieta do pobrania

 • 29.01.2016 r.

  Nowy Program - Czysta Energia w Gminie Wierzbica  Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica

  Zapraszam do złożenia ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie instalacji urządzeń przygotowujących ciepłą wodę użytkową lub energię elektryczną na który będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku , Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, wdrożymy pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych .
  Ankieta jest do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl oraz w Urzędzie Gminy Wierzbica pokój nr 14.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety oraz dostarczenie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2016 r. do tutejszego urzędu pokój nr 14.

  Projekt będzie wykluczał i nie będzie obejmował dofinansowaniem budynków , w których jest prowadzona działalność gospodarcza .

  Zestawy kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych nie będą montowane na dachu , gdzie rodzajem pokrycia jest eternit lub inne wyroby azbestowe .

  Przewidywane szacunkowe koszty odpłatności tytułem wkładu gospodarstwa jako udział w współfinansowaniu instalacji :

  - dla kolektorów słonecznych 2.500 ÷ 3.000 zł ,
  - dla paneli fotowoltaicznych 5.000 ÷ 6.000 zł.

  Do pobrania: Ankieta

  Andrzej Chrząstowski
  Wójt Gminy Wierzbica

 • 29.01.2016 r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Informuje, że zaplanowane prace eksploatacyjne w linii średniego napięcia w dniach 01 - 12 lutego 2016 roku zostały odwołane ze względu na nieodpowiednie warunki terenowe.

 • 29.01.2016 r.
  Wójt Gminy Wierzbica podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wierzbica na rok szkolny 2016/2017.
  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U.2015r. poz. 2156 ze zm.;)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);
  3. Uchwała Nr IV - 18 /2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 04.02.2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica;
  4. Zarządzenie nr 4 /2016 Wójta Gminy Wierzbica z 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Wierzbica .

 • 22.01.2016 r.

  WÓJT GMINY WIERZBICA

  Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XI-48/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 r.

  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2016 ROKU

  I. Rodzaj zadania : Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wierzbica pod nazwą :
  Zadanie nr 1 a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach. b)Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego . Na realizację zadania przewidziana jest kwota 45.000 zł.
  Zadanie nr 2 Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki. Na realizację zadania przewidziana jest kwota 5.000 zł.
  II. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.). 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Wierzbica, bądź dla mieszkańców gminy Wierzbica.
  3. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  4. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
  Oferty nie spełniające wymogów określonych w powyższych przepisach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  III. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.
  2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
  3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  IV. Termin składania ofert :
  1. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbica, pok. nr 16, 22-150 Wierzbica, lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Termin składania ofert: do dnia15 lutego 2016 r. do godz. 11°° w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert 2016 Zadanie nr 1" lub "Konkurs ofert 2016 Zadanie nr 2" (decyduje data wpływu do tut. Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 12°°.
  V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  - możliwość realizacji zadania przez oferenta,
  - poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
  - planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  - analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z wydaniem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
  VI. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
  - w 2015 r. realizowano zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu :
  a) propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach
  b) współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 45.000 zł.
  Zadanie nr 2 Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.000 zł.
  VII. Wyniki konkursu: Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie. Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wierzbica a Wnioskodawcą, którego oferta została wybrana do realizacji. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela w Urzędzie Gminy Wierzbica, Pan Krzysztof Winiarski, pok. nr 4, tel. (082) 569-32-66, tel./fax (082) 569-32-22.

  Wierzbica, dnia 22 stycznia 2016 r.

  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy w 2016 roku
  Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 • 08.01.2016 r.
  Terminy wywozu nieczystości stałych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych w Gminie Wierzbica w roku 2016. (więcej ...)

  >>> kliknij tutaj, aby sprawdzić terminy <<< • 21.12.2015 r.


 • 21.12.2015 r.

  INFORMACJA
  Dnia 24 grudnia (czwartek) 2015 r.
  URZĄD GMINY WIERZBICA BĘDZIE NIECZYNNY.

  . • 16.12.2015 r.
  Dnia 11 grudnia w miejscowości Chylin Wielki odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. "Śladami historii w Chylinie Wielkim" realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy. Realizacja zadania możliwa była dzięki dotacji pozyskanej w II edycji Konkursu Grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Całość darowizny w wysokości 7 000 PLN została przeznaczona na renowację i pielęgnację miejsca pamięci wydarzenia historycznego z okresu II wojny światowej w Chylinie Wielkim.
  Więcej ...

 • 03.12.2015 r.
  Wójt Gminy Wierzbica, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy serdecznie zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt pn."Śladami historii w Chylinie Wielkim" realizowany w ramach konkursu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" Edycja 1/2015 organizowanego przez Bank Zachodni WBK oraz Fundację Banku. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia (piątek) o godz. 12:00 w Chylinie Wielkim (przy mogile rodziny Wasilewskich).

 • 03.12.2015 r.
  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza na seminarium pt. "Programy i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020", które odbędzie się w dniu 10.12.2015 roku w godz. 9.00 - 12.00 w sali konferencyjnej nr 100 LUW Delegatura w Chełmie (budynek Gmachu) przy Pl. Niepodległości 1; 22-100 Chełm.
  Więcej informacji

 • 23.11.2015 r.


  Regulamin oraz karta zgłoszenia

 • 19.11.2015 r.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy została laureatem II edycji Konkursu Grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. W ramach zadania wykonano renowację mogiły rodziny Wasilewskich rozstrzelanej przez hitlerowców za pomoc niesioną partyzantom.
  Więcej ...


 • 18.11.2015 r.
  Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oglosił konkurs: _Moje okno na świat _ jak pokonaliśmy wykluczenie cyfrowe_ organizowany w ramach projektu _Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim _ edycja III_. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 6-11 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do Internetu dzięki udziałowi w ww. projekcie i polega na przesłaniu pracy graficznej. Plik graficzny wraz z wypełnionym i zeskanowanym załącznikiem nr 1 należy przesłać na adres e-mail: wykluczeniecyfrowe3@lubelskie.pl Dla najlepszych prac przewidziane są nagrody. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie projektu: wykluczeniecyfrowe3.lubelskie.pl http://www.wykluczeniecyfrowe3.lubelskie.pl/9-aktualnosci/45-konkurs-moje-okno-na-swiat-jak-pokonalismy-wykluczenie-cyfrowe.html

 • 17.11.2015 r.
  W dniu 16 listopada w Urzędzie Gminy Wierzbica odbyło się spotkanie podczas którego Wójt Gminy Wierzbica pogratulował Patrycji Dudek - srebrnej medalistce Międzynarodowego Turnieju w Berlinie. Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze. Andrzej Chrząstowski - Wójt Gminy Wierzbica gratulował zawodniczce i trenerowi wspaniałych wyników osiągniętych na mistrzostwach w Berlinie, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów w karierze sportowej i życiu codziennym. Więcej ...

 • 06.11.2015 r.
  Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Zapraszamy do korzystania z serwisu

 • 15.10.2015 r.

  W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD "Polesie" zwracamy się do przedsiębiorców lub osób chcących skorzystać ze środków na rozwój przedsiębiorczości o wypełnienie ankiety.
  Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie pozwolą nam dostosować kierunki i oczekiwania związane ze wsparcie tego działania. ANKIETA

 • 24.09.2015 r.


  Oferta pracy - strona Agencji pracy ATERIMA

 • 22.09.2015 r.
  W dniu 21.09.2015 r. swoje 100 urodziny obchodziła Pani Wiktoria Wojtyszko mieszkanka miejscowości Wierzbica-Osiedle.
  W tym jakże uroczystym dniu dostojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia.
  Więcej ...

 • 22.09.2015 r.

  Obwieszczenie


  Informuję, że na dzień 30 września 2015 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.

  Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2014 r. na terenie gminy Wierzbica.
  6. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej.
  7. Dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie na kadencję 2016-2019.
  8. Podjęcie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  10. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wierzbica na lata 2015-2020 w zakresie wieloletniego planu inwestycyjnego.
  11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Krzysztof Wojewódzki

 • 01.09.2015 r.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy została laureatem II edycji Konkursu Grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Więcej...

 • 01.09.2015 r.
  Wierni tradycji rolnicy z Gminy Wierzbica podziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek, które odbyły się 30 sierpnia na terenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Wierzbicy-Osiedle. Więcej...

 • 26.08.2015 r.
  Jak należy zachowywać się w parku narodowym, jakie mamy typy lasów, czy istnieją rośliny mięsożerne, jak należy postąpić, gdy spotkamy żółwia na szosie oraz wiele innych ciekawostek z dziedziny przyrody i ekologii dowiedziały się dzieci i młodzież z terenu gminy Wierzbica uczestnicząc w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego. Więcej...

 • 25.08.2015 r.
  22 sierpnia 2015 roku na obiektach szkolnych przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się już VII Turniej Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Wierzbica. Udział w turnieju potwierdziło 6 formacji mundurowych, w dniu turnieju zgłosiły się 4 drużyny: Placówka Straży Granicznej w Dorohusku, Jednostka Wojskowa 1230 w Chełmie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Nadleśnictwo Chełm. Więcej ...

 • 25.08.2015 r.
  21 sierpnia b.r. w miejscowości Syczyn o godzinie 13:00 rozpoczęło się uroczyste oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w miejscowości Syczyn zmodernizowanej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaproszonych gości oraz mieszkańców przywitali Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski oraz Sołtys sołectwa Syczyn Alicja Struszewska. Więcej ...

 • 24.08.2015 r.
  W związku z potwierdzeniem suszy na terenie gminy Wierzbica przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uprzejmie informuję, że w tutejszym Urzędzie Gminy przyjmowane są oświadczenia o poniesionych stratach w gospodarstwie.
  Wraz z oświadczeniem należy złożyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015.
  Oświadczenia należy złożyć do dnia 11 września 2015 r.

  Załączniki do pobrania:
  Oświadczenie rolnika
  Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach
  Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich


 • 21.08.2015 r.
  Wakacje to długo wyczekiwany okres odpoczynku od nauki i szkolnych obowiązków, a także czas leniuchowania. Jednak "Wakacje z biblioteką" w Filii Bibliotecznej w Ochoży pokazały, iż nawet w okresie wakacji można być aktywnym i " głodnym wiedzy" o otaczającym nas świecie.Więcej...

 • 19.08.2015 r.

  Wójt Gminy Wierzbica serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na dożynki gminne, które odbędą się
  30 sierpnia 2015 r. (niedziela) na obiektach Integracyjnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. • 19.08.2015 r.

  Obwieszczenie


  Informuję, że na dzień 28 sierpnia 2015 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2014 rok.
  6. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica na lata 2015-2020.
  7. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbica na lata 2015-2017
  8. Wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na 2015 r.
  9. Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbica .
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
  12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zakończenie obrad.  Przewodniczący Rady Gminy
  Krzysztof Wojewódzki • 12.08.2015 r.
  Papieroplastyka, poznawanie nowych technik plastycznych, kalambury, gry i zabawy integracyjne oraz sportowe to program przygotowany przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy dla dzieci i młodzieży na czas Wakacji w bibliotece. Zajęcia odbyły się w terminie od 3 do 7 sierpnia.

 • 12.08.2015 r.
  W związku z przygotowaniami do nowego okresu programowania na lata 2014-2020 pragnę serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Polesie w dniu 19.08.2015 o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica. Podczas warsztatów uczestnicy opracują analizę swojego obszaru w oparciu o mocne i słabe strony a także o szanse i zagrożenia oraz propozycje operacji, które należy włączyć w najbliższym okresie naboru wniosków ze środków unijnych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Wierzbica.

  Harmonogram spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców z obszaru LGD "Polesie" w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014 - 2020www.lgdpolesie.pl • 10.08.2015 r.


  Wójt Gminy Wierzbica
  serdecznie zaprasza mieszkańców na uroczyste otwarcie
  Świetlicy Wiejskiej w Syczynie,
  zmodernizowanej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Oddanie obiektu do użytku odbędzie się w dniu
  21 sierpnia 2015 r. (piątek)
  o godz. 13:00


 • 07.08.2015 r.


  Ogłoszenie w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej

  W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami, zwracam się o ograniczenie poboru wody oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.
  Proszę wszystkich użytkowników wodociągu o pobór wody tylko dla potrzeb bytowych, wody nie należy używać do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów, oczek wodnych, a także mycia samochodów itp.
  Dziękuje za przestrzeganie w/w wymogów.


  Wójt Gminy Wierzbica
  Andrzej Chrząstowski

 • 28.07.2015 r.
  W niedzielę, 26 lipca na obiektach MOSiR w Parczewie odbyły się XVI Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS 2015. Impreza, której celem jest m.in. popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Pomimo deszczowej aury, rywalizację stoczyło 46 gmin oraz 19 powiatów, biorąc udział w 23 konkurencjach. Igrzyska odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Głównym organizatorem imprezy było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. W igrzyskach wzięło udział ok. 1,5 tysiąca sportowców reprezentujących gminy i powiaty z całego województwa. Więcej ...

 • 15.07.2015 r.
  Wójt Gminy Wierzbica serdecznie zaprasza na uroczyste podsumowanie XVI Regionalnego Pleneru Malarsko - Rzeźbiarskiego "Wierzbica- 2015", które odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 roku o godz. 14.00 w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Wierzbicy im. Kazimierz Górskiego
  Serdecznie zapraszamy !

 • 30.06.2015 r.
  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że w dniach 12 - 19 lipca 2015 r. odbędzie się XVI REGIONALNY MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKO - RZEŹBIARSKI - WIERZBICA 2015, przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy oraz na obiektach Gminnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego (Amfiteatr).

 • 30.06.2015 r.
  W dniu 28 czerwca 2015 roku na obiektach sportowych w Wierzbicy przeprowadzono VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięło 15 drużyn , oraz 2 drużyny kobiece z powiatu chełmskiego. Więcej ...


 • 23.06.2015 r.

  Wójt Gminy Wierzbica
  Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chełmie
  Komenda Miejska PSP w Chełmie
  serdecznie zapraszają
  na
  VIII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych,
  które odbędą się dnia 28 czerwca 2015 r. o godz. 10.30
  na terenie obiektów sportowych w Wierzbicy.

 • 12.06.2015 r.
  Dnia 11 czerwca miejscowe Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkało się w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy by uczcić Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych. Na uroczystość przybyli m.in. gospodarz Gminy Wierzbica Wójt Andrzej Chrząstowski oraz Kazimierz Mazurek- Przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.Więcej ...


 • 12.06.2015 r.
  W baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie, trampoliny, gry stolikowe, chusty animacyjne i inne atrakcyjne sprzęty służące do zabaw i gier edukacyjno- ruchowych, zostały doposażone Świetlice Wiejskie działające w Domach Kultury w Wierzbicy, Chylinie i Pniównie.
  Zakup sprzętów był możliwy dzięki pozyskanym dofinansowaniom z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa Inwestującą w Obszary Wiejskie w ramach Osi IV LEADER z małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007- 2013. Więcej ...


 • 11.06.2015 r.
  Super Tydzień Chełmski na łamach swojej strony internetowej organizuje plebiscyt na atrakcje turystyczne, wśród których znajduje sie Grodzisko w Busównie.
  Serdecznie i gorącą zapraszamy do udziału w plebiscycie i zagłosowanie na naszą Gminę.


  Na południe od obecnych zabudowań wsi Busówno i na zachód od drogi Busówno - Święcica, wśród podmokłych łąk znajduje się "wyspa", na której dawniej mieściła się cerkiew i zabudowa służby cerkiewnej. W tym właśnie miejscu usytuowane jest wczesnośredniowieczne grodzisko zaliczane do tzw. wielkich grodów, stanowiących centra władzy plemiennej. Pierwsza wzmianka o Busównie pochodziła z 1248 roku, ale historia grodu sięgała znacznie dalej. Biorąc pod uwagę jego ogromną rolę w czasach plemiennych i wczesnopaństwowych zdecydowano o przeprowadzeniu badań archeologicznych. Prowadzone na tym obiekcie wykopaliska okazały się dużą sensacją naukową. Otóż powstanie grodziska można wstępnie datować na X wiek Cały teren grodziska o pow. 7 ha jest otoczony dwoma liniami wałów obronnych. Część centralną grodu tworzył tzw. majdan, gdzie znajdowała się zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Wały wzniesiono w sposób technicznie przemyślany z uwzględnieniem warunków hydrograficznych. Pełniły one funkcję i obronną i chroniącą przed wysoką wodą. Szerokość wałów wynosiła od 5 do 10 m, co przy kilku metrowej wysokości musiało wyglądać imponująco. Ostatnie wyniki badań sugerują, że kolejna rozbudowa grodziska miała miejsce w XI wieku, a następna w XII i XIII.

 • 10.06.2015 r.


  Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy po raz kolejny przystąpiła do Programu "Orange dla bibliotek" inicjowanemu przez Fundację Orange. Współpraca z Fundacją trwa od pięciu lat i przynosi wymierne korzyści w postaci pozyskanych środków na opłacenie usługi Internetu i zakup materiałów edukacyjnych dla dwóch Filii Bibliotecznych: w Wólce Tarnowskiej i Ochoży. Dla czytelników korzystających z usług biblioteki, uczestnictwo filii w programie oznacza bezpłatny dostęp do Internetu i do materiałów edukacyjnych. Ponadto pracownicy Filii prowadzili zajęcia dla chętnych dzieci i młodzieży z zakresu podstaw obsługi komputera, bezpieczeństwa w sieci internetowej, itp.
  Wniosek o dotację, który złożono w marcu b.r. został pozytywnie rozpatrzony. Zgodnie z podpisaną z Fundacją Orange umową biblioteka zobowiązała się, aby pozyskane środki wydatkować na cel: "Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.07.2015 r."

 • 03.06.2015 r.
  3 czerwca 2015 roku na obiektach szkolnych Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, odbyły się uroczyste obchody dnia dziecka. Dla wszystkich dzieci przygotowano szereg ciekawych atrakcji, zjeżdzalnie, dmuchańce, konkursy i zabawy rekreacyjno-sportowe, wata cukrowa, słodycze, kiełbaski. Więcej ...

 • 01.06.2015 r.
  29 maja 2015 roku na obiektach integracyjnego centrum kulturalno - rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica-Osiedle odbył się XVI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Gimnazjalnych. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 8 drużyn z powiatu chełmskiego. Podczas turnieju nie zabrakło również zaproszonych gości: Jan Domarski, Jerzy Kraska - reprezentanci złotej jedenastki Kazimierza Górskiego, Przemysław Tytoń - bramkarz reprezentacji Polski, który cieszył się w dniu dzisiejszym bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej młodzieży. Więcej ...

 • 19.05.2015 r.
  Dnia 17 maja w Wierzbicy na boisku przy Zespole Szkół w Wierzbicy odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W rywalizacji udział wzięło łącznie 8 drużyn młodzieżowych oraz 12 drużyn OSP z gmin Wierzbica i Sawin. Więcej ...

 • 18.05.2015 r.
  Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach jak niżej, na terenie Gminy Wierzbica stanowiących własność uregulowaną w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

  Działka nr 609/6 o powierzchni 0,0875 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 21.269,00 zł, wadium - 1.702,00 zł


  Działka nr 609/21 o powierzchni 0,1076 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 26.069,00 zł, wadium - 2.086,00 zł


  Działka nr 609/24 o powierzchni 0,1026 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 24.869,00 zł, wadium - 1.990,00 zł


  Działka nr 609/25 o powierzchni 0,1057 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 25.669,00 zł, wadium - 2.054,00 zł


  Działka nr 609/26 o powierzchni 0,1040 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 25.269,00 zł, wadium - 2.022,00 zł


  Działka nr 609/29 o powierzchni 0,1029 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 24.969,00 zł, wadium - 1.998,00 zł


  Działka nr 124/2 o powierzchni 0,0395 ha położona w m. Chylin
  KW 38685/2, przeznaczenie w planie - zabudowa zagrodowa,
  cena wywoławcza - 1.869,00 zł, wadium - 150,00 zł


  Działka nr 25 o powierzchni 0,20 ha położona w m. Chylin
  KW 38685/2, przeznaczenie w planie - zabudowa zagrodowa,
  cena wywoławcza - 7.569,00 zł, wadium - 610,00 zł


  Działka nr 26 o powierzchni 0,20 ha położona w m. Chylin
  KW 38685/2, przeznaczenie w planie - zabudowa zagrodowa,
  cena wywoławcza - 7.569,00 zł, wadium - 610,00 zł  Przetarg odbędzie sięw dniu 19 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00 dla działek: 609/6, 609/21, 609/24, 609/25, 609/26, 609/29,
  dla działek: nr 124/2, 25, 26 o godzinie 14:00, w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1

  Pełna treść ogłoszenia grunty Wierzbica-Osiedle


  Pełna treść ogłoszenia grunty Chylin


 • 13.04.2015 r.


 • 13.04.2015 r.

  Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica
  W związku z otrzymaniem dotacji na utylizację składowanego eternitu na posesjach z terenu gminy Wierzbica prosimy wszystkie osoby zainteresowane jego odbiorem z posesji o zgłoszenie ilości azbestu do dnia 30.04.2015 r. do urzędu gminy w Wierzbicy pok. Nr 14 lub do sołtysa.
  Przewidywany odbiór nastąpi w miesiącach czerwiec - wrzesień 2015 r.

 • 01.04.2015 r.
  Uczniowie mają szansę na mandat poselski Sejmu Dzieci i Młodzieży.
  Kancelaria Sejmu i Centrum Edukacji Obywatelskiej organizują , jak co roku projekt Sejm Dzieci i Młodzieży.
  Aby się zakwalifikować się do XXI Sesji programu młodzież musi wykonać zadanie rekrutacyjne na temat "Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież".
  Uczniowie Zespołu Szkół im. K. Górskiego - Paulina Dębicka i Edyta Połajdowicz oraz Bartłomiej Samborski i Bartłomiej Skuza biorą czynny udział w konkursie. Aby wykonać zadanie uczestnicy musieli przeprowadzić jedno z wybranych badań. Dziewczyny realizowały 21 marca w Wiejskim Domu Kultury w Olchowcu POCZTÓWKĘ DO PRZESZŁOŚCI, natomiast chłopcy SPACER BADAWCZY na terenie Wierzbicy. Zadanie ma na celu sformułowanie wniosków, które w miarę możliwości będą realizowane, przy wydatnym wsparciu lokalnej społeczności i Urzędu Gminy Wierzbica. więcej ...

 • 31.03.2015 r.

 • 31.03.2015 r.Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Nasza Wierzbica"

 • 27.03.2015 r.
  26 marca 2015 roku Przed Stadionem Narodowym w Warszawie odsłonięto pomnik najwybitniejszego polskiego trenera Kazimierza Górskiego. Inicjatorem budowy pomnika była powołana w 2011 roku Fundacja Kazimierza Górskiego. Oprócz pomnika odsłonięta została także tablica, na której znajdą się informacje biograficzne i opis najważniejszych osiągnięć trenera oraz wybrany przez kibiców cytat: "Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe". Więcej...


 • 25.03.2015 r.W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, poniżej prezentujemy elektroniczną wersję ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

 • 19.03.2015 r.

  Obwieszczenie

  Informuję, że na dzień 31 marca 2015 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.


  Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  6. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
  7. Wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowe.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  9. Przyjęcie harmonogramu remontu dróg gminnych na 2015 rok.
  10. Informacja o stanie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wierzbica.
  11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Krzysztof Wojewódzki

 • 18.03.2015 r.
  Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie na najpopularniejszy projekt w ramach PROW 2007-2013. Organizator konkursu fotograficznego "PROW wokół nas" - edycja 2015: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Koordynacji Projektów Europejskich z siedzibą w Lublinie


 • 16.03.2015 r.
  Gmina Wierzbica jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to nowa strategia zarządzania energią, emisją CO2, oraz definiująca kierunki działań zmierzających ku gospodarce pro-środowiskowej. Serdecznie Zapraszamy wszystkich mieszkańców, gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorców do wypełnienia krótkiej ankiety, która to pozwoli określić Państwa potrzeby inwestycyjne oraz wesprzeć je dofinansowaniem z środków UE.
  Więcej informacji na stronie: www.pgn.ugwierzbica.pl

 • 16.03.2015 r.

  Wójt Gminy Wierzbica, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy, Wiejski Dom Kultury w Wierzbicy zaprasza na:
  PIERWSZY GMINNY KIERAMASZ WIELKANOCNY, który odbędzie się w dniu
  22 marca 2015 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy
  w godzinach od 13:00 - 17:00

  Ogłoszenie o kiermaszu wielkanocnym
  Regulamin kiermaszu wielkanocnego
  Karta zgłoszeniowa • 06.03.2015 r.
  Informacja o wyborze ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na rok 2015 • 02.03.2015 r.
  Urząd Gminy Wierzbica informuję, że w dniu 2.03.2015 r. o godz. 16:00 zostanie rozpoczęta procedura aktualizacyjna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzbica.
  BIP będzie niedostępny do czasu zakończenia całej procedury, która może potrwać do późnych godzin wieczornych.
  Za utrudnienia przepraszamy • 12.02.2015 r.

  WÓJT GMINY WIERZBICA

  OGŁASZA

  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2015 ROKU

  I. Rodzaj zadania:

  Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wierzbica pod nazwą :

  Zadanie nr 1

  a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach.
  b)Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego .
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 45.000 zł.

  Zadanie nr 2


  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 5 .000 zł.  Wzór oferty na realizację zadania publicznego

 • 29.01.2015 r.

  Obwieszczenie

  Informuję, że na dzień 4 lutego 2015 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 8:30.


  1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3.Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4.Interpelacje i zapytania radnych.
  5.Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r.
  6.Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
  7.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
  8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wierzbica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie w okresie programowym 2014-2020.
  9. Określenie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
  10. Przyjęcie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica".
  11. Przyjęcie ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji na 2015 rok.
  10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Krzysztof Wojewódzki


 • 23.01.2015 r.
  Serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności złożyli sobie członkowie miejscowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów podczas Spotkania Opłatkowego. Uroczystość odbyła się dnia 20 stycznia w świetlicy Urzędu Gminy Wierzbica.Więcej ...

 • 23.01.2015 r.
  Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniom opłatkowym organizowanym w Wiejskich Domach Kultury w Chylinie, Pniównie, Wierzbicy, Olchowcu i Busównie. Spotkania opłatkowe stały się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. W uroczystościach, oprócz mieszkańców sołectw brali udział: gospodarz Gminy Wierzbica Wójt Andrzej Chrząstowski, radni gminni, sołtysi oraz księża reprezentujący okoliczne parafie. Więcej ...

 • 20.01.2015 r.
  Informujemy, że w zakładce "Nowy system gospodarki odpadami" dostępne są aktualne terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica w 2015 roku

 • 20.01.2015 r.
  Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.01.2015 r. dostepne są terminy zebrań sołeckich w 2015 roku

  HARMONOGRAM
  zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Wierzbica

  Lp.SołectwoOsoba wyznaczona na przewodniczącego zebraniaMiejsce zebraniaDzień i godzina zebrania

  1.

  Busówno

  Zbigniew Korniak

  Centrum Rozwoju i Promocji Lokalnych Produktów i Usług w Busównie

  08.02.2015 r.
  g. 14:00

  2.

  Bakus Wanda

  Bożena Buch

  Mieszkanie sołtysa

  31.01.2015 r.
  g. 13:00

  3.

  Chylin

  Krystyna Jakimiuk

  Wiejski Dom Kultury

  05.02.2015 r.
  g. 14:00

  4.

  Chylin Wielki

  Jadwiga Pawlos

  Wiejski Dom Kultury

  30.01.2015 r.
  g. 11:00

  5.

  Helenów

  Krzysztof Szeliga

  Mieszkanie sołtysa

  03.02.2015 r.
  g. 11:00

  6.

  Kamienna Góra

  Ewa Bożek

  Świetlica OSP w Pniównie

  07.02.2015 r.
  g. 13:00

  7.

  Kozia Góra

  Dorota Ogonowska

  Świetlica OSP

  06.02.2015 r.
  g. 14:00

  8.

  Karczunek

  Grażyna Prokop

  Mieszkanie sołtysa

  10.02.2015 r.
  g. 16:00

  9.

  Ochoża

  Andrzej Palik

  Lokal byłej szkoły

  04.02.2015 r.
  g. 15:00

  10.

  Olchowiec

  Ryszard Stopa

  Wiejski Dom Kultury

  06.02.2015 r.
  g. 16:00

  11.

  Olchowiec Kol.

  Marek Pękala

  Mieszkanie sołtysa

  03.02.2015 r.
  g. 9:00

  12.

  Pniówno

  Franciszek Kapeluszny

  Wiejski Dom Kultury

  30.01.2015 r.
  g. 14:00

  13.

  Syczyn

  Alicja Struszewska

  Budynek byłej szkoły

  01.02.2015 r.
  g. 14:00

  14.

  Święcica

  Marian Świetlicki

  Szkoła Podstawowa w Święcicy

  04.02.2015 r.
  g. 13:00

  15.

  Terenin

  Janusz Świetlicki

  Mieszkanie sołtysa

  04.02.2015 r.
  g. 11:00

  16.

  Tarnów

  Rafał Woliński

  Mieszkanie sołtysa

  10.02.2015 r.
  g. 14:00

  17.

  Wierzbica

  Kacper Spadło

  Wiejski Dom Kultury

  07.02.2015 r.
  g. 16:00

  18.

  Wólka Tarnowska

  Helena Mazurek

  Świetlica OSP

  28.01.2015 r.
  g. 13:00

  19.

  Władysławów

  Aleksandra Wolanciuk

  Mieszkanie sołtysa

  02.02.2015 r.
  g. 10:00

  20.

  Wierzbica-Osiedle

  Marian Łukasik

  Świetlica UG

  05.02.2015 r.
  g. 16:00


  Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich

 • 20.01.2015 r.

 • 07.01.2015 r.

  Komunikat
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 20 października 2014 r.

  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

  Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.


  Komunikat
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 20 października 2014 r.

  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.


  Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1m3. • 05.01.2015 r.
  Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach jak niżej, na terenie Gminy Wierzbica stanowiących własność uregulowaną w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

  Działka nr 609/17 o powierzchni 0,1242 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 27.969,00 zł, wadium - 2.238,00 zł


  Działka nr 13/2 o powierzchni 0,3988 ha położona w m. Werejce
  KW 34137, przeznaczenie w planie - uprawy polowe,
  cena wywoławcza - 6.369,00 zł, wadium - 510,00 zł

  Przetarg odbędzie sięw dniu 6 lutego 2015 roku o godzinie 9:00 dla działki 609/17,
  dla działki nr 13/2 o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1

  Pełna treść ogłoszenia


 • 05.01.2015 r.
  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że w miesiącu styczniu odpady będą odbierane w następujacych terminach:

  PONIEDZIAŁEK 26.01.2015 r. odbiór odpadów z miejscowości: Busówno, Busówno - Kolonia, Buza, Helenów, Kamienna Góra, Kozia Góra, Ochoża, Ochoża - Pniaki, Olchowiec, Olchowiec - Kolonia, Pniówno, Staszyce, Święcica, Terenin, Wierzbica, Wierzbica - Osiedle

  WTOREK 27.01.2015 r. odbiór odpadów z miejscowości: Bakus - Wanda, Karczunek, Syczyn, Tarnów, Werejce, Wólka Tarnowska, Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów

  ŚRODA 28.01.2015 r. odbiór odpadów od firm - nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica

  W przypadku nieodebrania odpadów przez firmę odbierającą prosimy o kontakt telefoniczny (82) 569 32 24

 • 02.01.2015 r.
  W dniu 31 grudnia 2014 r. zawarto umowę nr 16/2014 na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica" z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm.
  Wartość umowy: 698.770,80 zł brutto.

  Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Wierzbica • 02.01.2015 r.
  W dniu 30 grudnia o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne . Na spotkanie zostali zaproszeni radni, sołtysi, przedstawiciele placówek oświatowych, bibliotek, oraz domów kultury, a także księży z tutejszych parafii i przedsiębiorcy z terenu Gminy Wierzbica. (czytaj dalej ...)

 • 02.01.2015 r.
  30 grudnia 2014 roku odbyła się III sesja Rady Gminy Wierzbica. Podczas sesji Wójt Gminy - Andrzej Chrząstowski przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. Ponadto Rada Gminy wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok, oraz wieloletniej prognozie finansowej. (czytaj dalej ...)

 • 02.01.2015 r.
  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze świątecznym numerem Biutetynu Informacyjnego "Nasza Wierzbica" .


 • 22.12.2014 r.


 • 17.12.2014 r.
  W dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wierzbica".
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór , transport i zagospodarowanie z każdego miejsca bez względu na występujące warunki atmosferyczne wskazanych w opisie zamówienia pełnej masy odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbica, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm .), oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy , zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwalą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXlV/396/2012 z dnia 30.07.2012 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 , oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzbica.

  Termin składania ofert: 29.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ulica Włodawska 1, 22-150 Wierzbica - SEKRETARIAT URZĘDU

  Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Wierzbica • 11.12.2014 r.
  W dniu 9 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn.: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella oraz Wójt Gminy Wierzbica.
  Czytaj dalej ...


 • 11.12.2014 r.
  Działając na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego w Chełmie zawartego w Postanowieniu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zwołania sesji rad w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Chełm, w dniu 9 grudnia b.r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się II sesja Rady Gminy Wierzbica.
  Czytaj dalej ...


 • 10.12.2014 r.
  Wójt Gminy Wierzbica, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy oraz Wiejski Dom Kultury Wierzbicy organizuje ŚWIĄTECZNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY w dniu 21 grudnia 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy w godz. 13.00 - 17.00.
  Regulamin kiermaszu świątecznego
  Karta zgłoszenia na kiermasz świąteczny Więcej ...

 • 09.12.2014 r.
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w ramach projektu pn. TAK dla ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało cykl warsztatów których celem było podniesienie kompetencji uczestników z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Działania warsztatowe zostały wsparte wizytami studyjnymi do przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w regionie. Uczestnicy odwiedzili Krainę Rumianku w Hołownie oraz Dom Nasutów. Oprócz tego zorganizowano konkurs, którego celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne, które mogłyby funkcjonować w gminie Wierzbica. Powstały 4 koncepcje działań przedsiębiorstw takich jak np. pierogarnia, wioska nowych możliwości, pasieka i bajkolandia. • 02.12.2014 r.
  W dniu 1 grudnia b.r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się I sesja Rady Gminy Wierzbica. Podczas sesji wręczono zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym VII kadencji. Więcej ...

 • 01.12.2014 r.
  Wyniki wyborów Wójta Gminy Wierzbica:
  Frekwencja:


 • 01.12.2014 r.
  Ukazał się folder promocyjny ukazujący wizerunek gminy, promujący walory turystyczno-rekreacyjne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.
  Folder wykonany został w ramach projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
  Projekt: "Promocja walorów turystycznych Gminy Wierzbica" współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Po zapoznaniu się z publikacją, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. • 28.11.2014 r.
  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem promocyjnym o Gminie Wierzbica.
  .

 • 24.11.2014 r.

  Informacja o działalności Gminy Wierzbica w latach 2010 - 2014

  I. Zadania inwestycyjne
  W trakcie trwania obecnej, kończącej się kadencji władz samorządowych na terenie tut. Gminy wykonano wiele inwestycji, przy znaczącym udziale ich finansowania ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim z funduszy unijnych. Poczyniono również przygotowania pod przyszłe zadania, opracowując dokumentację techniczną i występując o ich dofinansowanie z różnych programów pomocowych.
  W poszczególnych latach wykonane zostały następujące inwestycje:

  Budowa systemu poboru i dystrybucji wody na terenie gminy Wierzbica Etap II, Etap III. ( termin realizacji 2010-2011)
  Etap II - budowa sieci wodociągowej w m. Olchowiec, Olchowiec Kolonia, Święcica, Helenów, Terenin, Buza. - łączna długość sieci wodociągowej 35.941 mb., przyłącza szt. 231, pompownie wody 2 kpl.;
  Etap III - budowa sieci wodociągowej w m. Bakus Wanda, Wólka Tarnowska, Wygoda, Tarnów, Karczunek - łączna długość sieci wodociągowej 27.075 mb., przyłącza szt. 115, modernizacja ujęcia wody - 1 kpl.
  Była to największa inwestycja gminy o całkowitej wartości 7 876 983 zł. na realizację której, uzyskano wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4 000 000 zł. Po wykonaniu tego zadania cały teren tut. Gminy został w całości wyposażony w sieć wodociągową.

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Wierzbica-Osiedle poprzez przebudowę chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego
  W ramach inwestycji dokonano: wymiany chodników, obrzeży i krawężników betonowych. Ustawiono bariery bezpieczeństwa oraz elementy małej architektury. Przebudowano linię energetyczną a także oświetleniową z jednoczesnym ustawieniem słupów oświetleniowych na ulicach Chełmskiej, Lubelskiej, Leśnej i Włodawskiej. Wartość tego zadania to kwota 1 043 075 zł. przy dofinansowaniu w wys. 500 000 zł. z PROW.

  Wykonanie prac związanych z realizacją projektu p.n. "E - powiat chełmski- rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim", z udziałem tut. Gminy. Projekt ten był realizowany w porozumieniu z innymi gminami z powiatu chełmskiego oraz Starostwem Powiatowym w Chełmie, który był jego koordynatorem i liderem. Realizowany był głownie w 2011 r. po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 7 580 075 zł. Udział tut. gminy w tym projekcie zamknął się kwotą 506 282 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu ze środków UE w wys. 85 % w kwocie 430 340 zł, i udziale środków własnych - 15% w kwocie 75 942 zł.

  Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Wierzbica
  W ramach tej inwestycji wykonane zostały następujące prace: dokonano rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej o część sanitarną i strefę wejściową z przebudową dachu nad częścią istniejącą budynku, wymieniono istniejące ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, wykonano remont wjazdu na posesję, utwardzono teren w formie placu manewrowego, zatoki postojowej dla samochodów osobowych oraz chodników i opasek odwadniających.
  Wartość realizowanego zadania stanowi kwotę 696 461 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 500 000 zł z PROW.

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków typu Ecolo-Chief o przepustowości Qśrd.=300m3/d w m, Busówno Kolonia wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres projektu obejmował: przebudowę obiektów części mechanicznej oczyszczalni oraz budowę obiektów nowej części biologicznej, obiektów pomocniczych, gospodarkę osadową, zagospodarowanie terenu oczyszczalni, zasilanie i instalacje elektryczne, odprowadzenie ścieków do odbiornika. W ramach projektu zakupiony został także ciągnik, przyczepa oraz przyczepa z beczką asenizacyjną.
  Wartość tego przedsięwzięcia ustalono na kwotę 4 449 655 zł, a uzyskane dofinansowanie z PROW to kwota 1 234 594 zł.

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wierzbica-Osiedle, ulica Ogrodowa
  W wyniku realizacji zadania wybudowano 802 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejscowości Wierzbica-Osiedle w części usługowej osiedla. Inwestycja sfinansowana została z budżetu gminy, a jej wartość wyniosła kwotę 158.000 zł.

  Rozbudowa cmentarza komunalnego
  Wykonane zostały prace związane z wymianą odpowiednich gruntów niezbędnych do urządzenia kolejnej części cmentarza komunalnego. Po uzyskaniu przez gminę statusu właściciela tych gruntów, teren całego cmentarza został ogrodzony, wykonano nową bramę wjazdową wraz z furtką od strony drogi gminnej, wybudowane też zostały nowe grobowce.

  Remont budynku gminnego przedszkola
  Ze względu na zły stan techniczny budynku, w którym mieści się gminne przedszkole, wystąpiła konieczność przeprowadzenia w tym obiekcie niezbędnych prac remontowych. W ramach tych robót została wymieniona stolarka okienna ( 13 szt. okien), parapety zewnętrzne i wewnętrzne, drzwi wejściowe, poprawiono wystrój sanitariatów, wykonano malowanie wnętrz wszystkich pomieszczeń przedszkola.

  Remont w budynku Urzędu Gminy
  W budynku Urzędu Gminy przeprowadzono remont sanitariatów, dostosowując je zarazem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono niedrożne przewody kanalizacyjne, przebudowano wnętrza, położona została nowa glazura i terakota, uzupełniono wyposażenie sanitariatów. Ponadto, w roku bieżącym wykonano remont sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, dostosowując ją do współczesnych wymogów, które umożliwia prowadzenie szkoleń, spotkań, narad , czy też sesji Rady Gminy bądź sołtysów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

  Budowa centrum rozwoju i promocji lokalnych produktów i usług w miejscowości Busówno
  W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina zrealizowała zadanie p.n. "Budowa centrum rozwoju i promocji lokalnych produktów i usług w miejscowości Busówno". W oparciu o istniejący budynek remizy OSP powstała baza do spotkań gastronomicznych, szkoleń, zebrań wiejskich i rekreacji.
  Wartość zadania stanowiło kwotę 1 020 000 zł brutto a dofinansowanie z PROW wyniosło 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

  "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Syczyn".
  Zadanie to jest obecnie realizowane w ramach programu LEADER za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Polesie". Oprócz przebudowy i remontu świetlicy wybudowane zostanie także przyłącze sanitarne wraz ze zbiornikiem na ścieki, boiska do piłki plażowej, plac zabaw z siłownią zewnętrzną, ogrodzenie oraz utwardzenie terenu.
  Koszt całej operacji wraz z remontem pomieszczeń na potrzeby miejscowej jednostki OSP, określono na kwotę 690 632 zł. a dofinansowanie z PROW wyniesie 116 000 zł.

  Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wierzbica.
  Po raz kolejny gmina realizowała projekty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami niebezpiecznymi, t.j. zagospodarowanie odpadów z wyrobów zawierających azbest. Zadania te polegały na nieodpłatnym odbiorze od właścicieli nieruchomości z terenu gminy płyt eternitu pochodzących z rozbiórek dachów, składowanych dotychczas na posesjach. W ramach tych zadań zebrano i przekazano do utylizacji łącznie 160,1 ton odpadów zawierających azbest.
  Zadania te o łącznej wartości 47 292 zł sfinansowano w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  W celu poprawy warunków lokalowych istniejącego gminnego przedszkola oraz stworzenia możliwości ubiegania się o pozyskanie ze źródeł zewnętrznych środków finansowych, Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę gminnego przedszkola w m. Wierzbica-Osiedle. W nowym budynku mają znaleźć się 4 sale przedszkolne dla 75 dzieci oraz 1 sala żłobka przeznaczona dla 15 dzieci. Koszt opracowania dokumentacji w wys. ok. 40 tys. zł. sfinansowany będzie z budżetu gminy.

  II. Remonty i modernizacje dróg gminnych

  Remonty dróg gminnych realizowano w oparciu o plany remontów dróg gminnych, opracowywane na podstawie wniosków z zebrań wiejskich oraz zgłoszonych przez radnych na sesjach Rady Gminy interpelacjach.

  Największą inwestycją drogową w 2011 r. była przebudowa drogi gminnej w Święcicy o długości 1200 mb.(od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania za Szkołą Podstawową, koło P. Gryglewskiego). Dotychczasowe utwardzenie z płyt zamieniono na nawierzchnię asfaltową, co w zdecydowany sposób poprawiło warunki przejazdu większości mieszkańców tej miejscowości oraz dowożenie dzieci do Szkoły.
  Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, której koszt zamknął się kwotą 524 901 zł., przy dofinansowaniu w 50% z budżetu państwa.

  Zmodernizowano również drogę w Chylinie Małym o długości 950 mb. poprzez wyrównanie podbudowy i utwardzenie nawierzchni asfaltem. Inwestycja ta o wartości 172 685 zł. sfinansowana została z budżetu gminy, przy dofinansowaniu 30% z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

  Przebudowano odcinek ul. Szkolnej w m. Wierzbica-Osiedle, na długości 120 m. Zadanie to zostało sfinansowane z budżetu Gminy.
  Dokonywano bieżących remontów dróg, utwardzając je gruzem recyklingowym. Na wykonanie tych prac zakupiono 1 095 ton tłucznia o zróżnicowanej granulacji przeznaczając go na poszczególne odcinki drogowe. Do rozkładania gruzu i wyrównywania dróg używana była równiarka, która przepracowała łącznie 166 godz.

  Największą inwestycją drogową w 2012 r. była modernizacja drogi gminnej w Wólce Tarnowskiej, która została zrealizowana w miesiącu październiku. W ramach tej modernizacji dokonano utwardzenia tłuczniem drogi przebiegającej przez wieś o łącznej długości 1,6 km. Wartość tej inwestycji zamknęła się w kwocie 180.219,60 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 60.000 zł.

  Wykonywane były bieżące remonty dróg, poprzez utwardzanie ich gruzem recyklingowym. Na wykonanie tych prac zakupiono 978 ton tłucznia o zróżnicowanej granulacji przeznaczając go na poszczególne odcinki drogowe. Do rozkładania gruzu i wyrównywania dróg wynajęto równiarkę, która przepracowała łącznie 163 godzin. Ponadto, tut. gmina w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmie partycypowała w kosztach remontu i przebudowy drogi powiatowej Nr 1801L relacji Bakus-Wanda - Bekiesza. Na utwardzonym skrawanym asfaltem odcinku drogi, koszty pracy sprzętu (rozścielacza i walca drogowego) poniosła gmina w kwocie 31 128 zł. W 2012 r. powiat zakupił też tłuczeń z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi przebiegającego przez wieś. Zakup ten współfinansowała gmina w kwocie 73 656 zł, a roboty drogowe wykonane zostały roku następnym.

  W 2013 r. tut, Gmina zrealizowała drogowe zadanie inwestycyjne p.n. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Wierzbica poprzez przebudowę drogi gminnej znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841 oraz drogą powiatową nr 1805L w miejscowości Pniówno".
  W ramach realizacji tego zadania na drodze gminnej o długości 1 350 mb. w Pniównie wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego.
  Koszt tego przedsięwzięcia to - 419 000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie - 214 420 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

  Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem drogowym była "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Święcica".
  Zadanie to polegało na utwardzeniu drogi gminnej za pomocą kruszywa łamanego na odcinku 732 mb.
  Wartość zadania to kwota 130 000 zł, a pozyskane dofinansowanie w kwocie 60 000 zł pochodziło ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

  Poza tym, wykonywane były bieżące remonty dróg, w tym dokonywano ich utwardzenia gruzem recyklingowym. W tym celu zakupiono 738 ton tłucznia. Do rozkładania gruzu oraz wyrównywania dróg gruntowych wykorzystano wynajętą równiarkę, która przepracowała łącznie 102 godz.

  W bieżącym roku wiodącą inwestycją drogową jest "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochoża znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką i drogą powiatową wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej".
  Zakres robót przewidywał na odcinku drogi o dł. 2,5 km, m.in.:
  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej,
  - wykonanie poboczy gruntowych i z kruszywa łamanego po obu stronach jezdni,
  - oznakowanie pionowe i poziome.
  Wartość inwestycji - 950 tys. zł. przy 50% dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin zakończenia robót przewidziano na dzień 30 października 2014 r.

  Innym zadaniem z zakresu poprawy przejezdności dróg gminnych jest obecnie realizowana "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 104538L w Wólce Tarnowskiej Etap II", z terminem wykonania do dnia 30 października 2014 r. W ramach tej modernizacji wzmocnieniu ulegnie istniejąca konstrukcja z piasku poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na dalszym odcinku drogi. Wykonane zostaną również pobocza gruntowe, wraz z uzupełnieniem ubytków. Inwestycja ta o wartości 280 000 zł, będzie dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

  Inne działania i wydarzenia

  W ramach programu LEADER za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Polesie" uzyskano dofinansowanie na realizację następujących projektów:
  - utworzenie placu zabaw w m. Wólka Tarnowska, koszt którego stanowił kwotę 32 785 zł, przy kwocie refundacji 19 092 zł:
  - utworzenie placu zabaw w m. Olchowiec. Całkowita kwota projektu to - 24 439 zł, a kwota dofinansowania - 20 326 zł.
  - utworzenie placu zabaw w m. Pniówno. Całkowita kwota projektu to - 29 273 zł, a kwota dofinansowania wyniosła - 24 084 zł.

  Zrealizowano również projekt p.n. "Wyposażenie wiejskiego Domu Kultury w Wierzbicy w profesjonalny sprzęt gastronomiczno-prezentacyjny" .
  Całkowita wartość projektu wyniosła kwotę -15 024 zł, przy dofinansowaniu - 9 772 zł.

  Ponadto we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wierzbicy, złożono trzy wnioski do Lokalnej Grupy Działania Polesie, i uzyskano dofinansowanie na realizację następujących projektów:
  - "Piknik rodzinny -spotkanie kultur",
  - "Promocja walorów turystycznych gminy Wierzbica",
  - "Na Wierzbicką nutę" - zakup asortymentu muzyczno-prezentacyjnego" na łączną kwotę 103 453 zł.

  Dzięki współpracy z firmą Orlen Upstream urządzono plac zabaw przy gminnym przedszkolu w Wierzbicy-Osiedle. Przedsięwzięcie to o wartości 20 000 zł. zostało sfinansowane ze środków Fundacji "ORLEN - DAR SERCA".

  W 2013 r. kontynuowana była realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu 70 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność otrzymało komputery oraz bezpłatny dostęp do Internetu i niezbędne oprogramowanie. Obecnie trwa realizacja III edycji projektu, w ramach którego zaplanowana jest dostawa kolejnych 100 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Wierzbica.

  W ubiegłym roku zrealizowany został projekt p.n. "Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica", w ramach którego przeprowadzono szkolenia na terenie gminy dla 20 osób. Wartość projektu to 49.970,00 zł, bez wkładu własnego, sfinansowany ze środków programu Kapitał Ludzki.

  W ramach partnerstwa z powiatem chełmskim oraz gminami: Ruda-Huta, Sawin oraz Siedliszcze tut. Gmina realizowała finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt p.n. "Lepszy Urząd" w zakresie doskonalenia zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Oprócz specjalistycznych szkoleń dla pracowników, zakupione zostały publikacje książkowe z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, wykonane zostało nowe oznakowanie Urzędu wraz z tablicami informacyjnymi oraz ekranami monitorowymi. Zakupiono i wdrożono oprogramowania komputerowe z zakresu informacji prawnej, ewidencji dróg gminnych i ewidencji środków trwałych.
  Wartość całego przedsięwzięcia w kwocie 1 823 896 zł. nie wymagała udziału własnego partnerów.

  Również placówki oświatowo-wychowawcze aktywnie zabiegały o pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. na n/w projekty:
  - w szkołach podstawowych zrealizowano projekt p.n. "Szansa na lepszą przyszłość", w zakresie "Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Na realizację projektu samorząd pozyskał fundusze w wysokości 85 756 zł.;

  - w ramach programu "Radosna szkoła" zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw za 6 000 zł dla Szkoły Filialnej w Wolce Tarnowskie;

  - uzyskano dotację na realizacje zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 54 648 zł, którymi objęto łącznie 132 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Dzięki udzielonej dotacji w Gminnym Przedszkolu w Wierzbicy rozszerzono ofertę edukacyjną o zajęcia logopedyczne, plastyczne i komputerowe oraz język angielski.

  - projekt "Lepszy Start" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Święcicy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego, pozyskano kwotę 109 233 zł.

  Obecnie Gmina uczestniczy w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", którego realizacja zakończy się w 2015 r. Całkowita wartość projektu (bez udziału własnego gminy) stanowi kwotę 305 445 zł., z czego 190 798 zł. przypada na wydatki inwestycyjne, w tym przede wszystkim wykonanie 3 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Wierzbicy, Święcicy i filii w Wólce Tarnowskiej.

  W grudniu 2013 r. Gmina Wierzbica zakupiła samochód osobowy (bus) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym: osób na wózku inwalidzkim). Zakup samochodu był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 70.000zł.

 • Archiwum aktualności