Lokalna Grupa Działania POLESIE

monitoring pozycji

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 17.12.2014 r.
  W dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wierzbica".
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór , transport i zagospodarowanie z każdego miejsca bez względu na występujące warunki atmosferyczne wskazanych w opisie zamówienia pełnej masy odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbica, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm .), oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy , zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwalą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXlV/396/2012 z dnia 30.07.2012 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 , oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzbica.

  Termin składania ofert: 29.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ulica Włodawska 1, 22-150 Wierzbica - SEKRETARIAT URZĘDU

  Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Wierzbica • 11.12.2014 r.
  W dniu 9 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn.: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella oraz Wójt Gminy Wierzbica.
  Czytaj dalej ...


 • 11.12.2014 r.
  Działając na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego w Chełmie zawartego w Postanowieniu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zwołania sesji rad w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Chełm, w dniu 9 grudnia b.r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się II sesja Rady Gminy Wierzbica.
  Czytaj dalej ...


 • 10.12.2014 r.
  Wójt Gminy Wierzbica, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy oraz Wiejski Dom Kultury Wierzbicy organizuje ŚWIĄTECZNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY w dniu 21 grudnia 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy w godz. 13.00 - 17.00.
  Regulamin kiermaszu świątecznego
  Karta zgłoszenia na kiermasz świąteczny Więcej ...

 • 02.12.2014 r.
  W dniu 1 grudnia b.r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się I sesja Rady Gminy Wierzbica. Podczas sesji wręczono zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym VII kadencji. Więcej ...

 • 01.12.2014 r.
  Wyniki wyborów Wójta Gminy Wierzbica:
  Frekwencja:


 • 01.12.2014 r.
  Ukazał się folder promocyjny ukazujący wizerunek gminy, promujący walory turystyczno-rekreacyjne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.
  Folder wykonany został w ramach projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
  Projekt: "Promocja walorów turystycznych Gminy Wierzbica" współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Po zapoznaniu się z publikacją, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. • 28.11.2014 r.
  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem promocyjnym o Gminie Wierzbica.
  .

 • 24.11.2014 r.

  Informacja o działalności Gminy Wierzbica w latach 2010 - 2014

  I. Zadania inwestycyjne
  W trakcie trwania obecnej, kończącej się kadencji władz samorządowych na terenie tut. Gminy wykonano wiele inwestycji, przy znaczącym udziale ich finansowania ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim z funduszy unijnych. Poczyniono również przygotowania pod przyszłe zadania, opracowując dokumentację techniczną i występując o ich dofinansowanie z różnych programów pomocowych.
  W poszczególnych latach wykonane zostały następujące inwestycje:

  Budowa systemu poboru i dystrybucji wody na terenie gminy Wierzbica Etap II, Etap III. ( termin realizacji 2010-2011)
  Etap II - budowa sieci wodociągowej w m. Olchowiec, Olchowiec Kolonia, Święcica, Helenów, Terenin, Buza. - łączna długość sieci wodociągowej 35.941 mb., przyłącza szt. 231, pompownie wody 2 kpl.;
  Etap III - budowa sieci wodociągowej w m. Bakus Wanda, Wólka Tarnowska, Wygoda, Tarnów, Karczunek - łączna długość sieci wodociągowej 27.075 mb., przyłącza szt. 115, modernizacja ujęcia wody - 1 kpl.
  Była to największa inwestycja gminy o całkowitej wartości 7 876 983 zł. na realizację której, uzyskano wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4 000 000 zł. Po wykonaniu tego zadania cały teren tut. Gminy został w całości wyposażony w sieć wodociągową.

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Wierzbica-Osiedle poprzez przebudowę chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego
  W ramach inwestycji dokonano: wymiany chodników, obrzeży i krawężników betonowych. Ustawiono bariery bezpieczeństwa oraz elementy małej architektury. Przebudowano linię energetyczną a także oświetleniową z jednoczesnym ustawieniem słupów oświetleniowych na ulicach Chełmskiej, Lubelskiej, Leśnej i Włodawskiej. Wartość tego zadania to kwota 1 043 075 zł. przy dofinansowaniu w wys. 500 000 zł. z PROW.

  Wykonanie prac związanych z realizacją projektu p.n. "E - powiat chełmski- rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim", z udziałem tut. Gminy. Projekt ten był realizowany w porozumieniu z innymi gminami z powiatu chełmskiego oraz Starostwem Powiatowym w Chełmie, który był jego koordynatorem i liderem. Realizowany był głownie w 2011 r. po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 7 580 075 zł. Udział tut. gminy w tym projekcie zamknął się kwotą 506 282 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu ze środków UE w wys. 85 % w kwocie 430 340 zł, i udziale środków własnych - 15% w kwocie 75 942 zł.

  Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Wierzbica
  W ramach tej inwestycji wykonane zostały następujące prace: dokonano rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej o część sanitarną i strefę wejściową z przebudową dachu nad częścią istniejącą budynku, wymieniono istniejące ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, wykonano remont wjazdu na posesję, utwardzono teren w formie placu manewrowego, zatoki postojowej dla samochodów osobowych oraz chodników i opasek odwadniających.
  Wartość realizowanego zadania stanowi kwotę 696 461 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 500 000 zł z PROW.

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków typu Ecolo-Chief o przepustowości Qśrd.=300m3/d w m, Busówno Kolonia wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres projektu obejmował: przebudowę obiektów części mechanicznej oczyszczalni oraz budowę obiektów nowej części biologicznej, obiektów pomocniczych, gospodarkę osadową, zagospodarowanie terenu oczyszczalni, zasilanie i instalacje elektryczne, odprowadzenie ścieków do odbiornika. W ramach projektu zakupiony został także ciągnik, przyczepa oraz przyczepa z beczką asenizacyjną.
  Wartość tego przedsięwzięcia ustalono na kwotę 4 449 655 zł, a uzyskane dofinansowanie z PROW to kwota 1 234 594 zł.

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wierzbica-Osiedle, ulica Ogrodowa
  W wyniku realizacji zadania wybudowano 802 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejscowości Wierzbica-Osiedle w części usługowej osiedla. Inwestycja sfinansowana została z budżetu gminy, a jej wartość wyniosła kwotę 158.000 zł.

  Rozbudowa cmentarza komunalnego
  Wykonane zostały prace związane z wymianą odpowiednich gruntów niezbędnych do urządzenia kolejnej części cmentarza komunalnego. Po uzyskaniu przez gminę statusu właściciela tych gruntów, teren całego cmentarza został ogrodzony, wykonano nową bramę wjazdową wraz z furtką od strony drogi gminnej, wybudowane też zostały nowe grobowce.

  Remont budynku gminnego przedszkola
  Ze względu na zły stan techniczny budynku, w którym mieści się gminne przedszkole, wystąpiła konieczność przeprowadzenia w tym obiekcie niezbędnych prac remontowych. W ramach tych robót została wymieniona stolarka okienna ( 13 szt. okien), parapety zewnętrzne i wewnętrzne, drzwi wejściowe, poprawiono wystrój sanitariatów, wykonano malowanie wnętrz wszystkich pomieszczeń przedszkola.

  Remont w budynku Urzędu Gminy
  W budynku Urzędu Gminy przeprowadzono remont sanitariatów, dostosowując je zarazem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono niedrożne przewody kanalizacyjne, przebudowano wnętrza, położona została nowa glazura i terakota, uzupełniono wyposażenie sanitariatów. Ponadto, w roku bieżącym wykonano remont sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, dostosowując ją do współczesnych wymogów, które umożliwia prowadzenie szkoleń, spotkań, narad , czy też sesji Rady Gminy bądź sołtysów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

  Budowa centrum rozwoju i promocji lokalnych produktów i usług w miejscowości Busówno
  W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina zrealizowała zadanie p.n. "Budowa centrum rozwoju i promocji lokalnych produktów i usług w miejscowości Busówno". W oparciu o istniejący budynek remizy OSP powstała baza do spotkań gastronomicznych, szkoleń, zebrań wiejskich i rekreacji.
  Wartość zadania stanowiło kwotę 1 020 000 zł brutto a dofinansowanie z PROW wyniosło 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

  "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Syczyn".
  Zadanie to jest obecnie realizowane w ramach programu LEADER za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Polesie". Oprócz przebudowy i remontu świetlicy wybudowane zostanie także przyłącze sanitarne wraz ze zbiornikiem na ścieki, boiska do piłki plażowej, plac zabaw z siłownią zewnętrzną, ogrodzenie oraz utwardzenie terenu.
  Koszt całej operacji wraz z remontem pomieszczeń na potrzeby miejscowej jednostki OSP, określono na kwotę 690 632 zł. a dofinansowanie z PROW wyniesie 116 000 zł.

  Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wierzbica.
  Po raz kolejny gmina realizowała projekty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami niebezpiecznymi, t.j. zagospodarowanie odpadów z wyrobów zawierających azbest. Zadania te polegały na nieodpłatnym odbiorze od właścicieli nieruchomości z terenu gminy płyt eternitu pochodzących z rozbiórek dachów, składowanych dotychczas na posesjach. W ramach tych zadań zebrano i przekazano do utylizacji łącznie 160,1 ton odpadów zawierających azbest.
  Zadania te o łącznej wartości 47 292 zł sfinansowano w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  W celu poprawy warunków lokalowych istniejącego gminnego przedszkola oraz stworzenia możliwości ubiegania się o pozyskanie ze źródeł zewnętrznych środków finansowych, Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę gminnego przedszkola w m. Wierzbica-Osiedle. W nowym budynku mają znaleźć się 4 sale przedszkolne dla 75 dzieci oraz 1 sala żłobka przeznaczona dla 15 dzieci. Koszt opracowania dokumentacji w wys. ok. 40 tys. zł. sfinansowany będzie z budżetu gminy.

  II. Remonty i modernizacje dróg gminnych

  Remonty dróg gminnych realizowano w oparciu o plany remontów dróg gminnych, opracowywane na podstawie wniosków z zebrań wiejskich oraz zgłoszonych przez radnych na sesjach Rady Gminy interpelacjach.

  Największą inwestycją drogową w 2011 r. była przebudowa drogi gminnej w Święcicy o długości 1200 mb.(od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania za Szkołą Podstawową, koło P. Gryglewskiego). Dotychczasowe utwardzenie z płyt zamieniono na nawierzchnię asfaltową, co w zdecydowany sposób poprawiło warunki przejazdu większości mieszkańców tej miejscowości oraz dowożenie dzieci do Szkoły.
  Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, której koszt zamknął się kwotą 524 901 zł., przy dofinansowaniu w 50% z budżetu państwa.

  Zmodernizowano również drogę w Chylinie Małym o długości 950 mb. poprzez wyrównanie podbudowy i utwardzenie nawierzchni asfaltem. Inwestycja ta o wartości 172 685 zł. sfinansowana została z budżetu gminy, przy dofinansowaniu 30% z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

  Przebudowano odcinek ul. Szkolnej w m. Wierzbica-Osiedle, na długości 120 m. Zadanie to zostało sfinansowane z budżetu Gminy.
  Dokonywano bieżących remontów dróg, utwardzając je gruzem recyklingowym. Na wykonanie tych prac zakupiono 1 095 ton tłucznia o zróżnicowanej granulacji przeznaczając go na poszczególne odcinki drogowe. Do rozkładania gruzu i wyrównywania dróg używana była równiarka, która przepracowała łącznie 166 godz.

  Największą inwestycją drogową w 2012 r. była modernizacja drogi gminnej w Wólce Tarnowskiej, która została zrealizowana w miesiącu październiku. W ramach tej modernizacji dokonano utwardzenia tłuczniem drogi przebiegającej przez wieś o łącznej długości 1,6 km. Wartość tej inwestycji zamknęła się w kwocie 180.219,60 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 60.000 zł.

  Wykonywane były bieżące remonty dróg, poprzez utwardzanie ich gruzem recyklingowym. Na wykonanie tych prac zakupiono 978 ton tłucznia o zróżnicowanej granulacji przeznaczając go na poszczególne odcinki drogowe. Do rozkładania gruzu i wyrównywania dróg wynajęto równiarkę, która przepracowała łącznie 163 godzin. Ponadto, tut. gmina w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmie partycypowała w kosztach remontu i przebudowy drogi powiatowej Nr 1801L relacji Bakus-Wanda - Bekiesza. Na utwardzonym skrawanym asfaltem odcinku drogi, koszty pracy sprzętu (rozścielacza i walca drogowego) poniosła gmina w kwocie 31 128 zł. W 2012 r. powiat zakupił też tłuczeń z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi przebiegającego przez wieś. Zakup ten współfinansowała gmina w kwocie 73 656 zł, a roboty drogowe wykonane zostały roku następnym.

  W 2013 r. tut, Gmina zrealizowała drogowe zadanie inwestycyjne p.n. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Wierzbica poprzez przebudowę drogi gminnej znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841 oraz drogą powiatową nr 1805L w miejscowości Pniówno".
  W ramach realizacji tego zadania na drodze gminnej o długości 1 350 mb. w Pniównie wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego.
  Koszt tego przedsięwzięcia to - 419 000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie - 214 420 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

  Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem drogowym była "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Święcica".
  Zadanie to polegało na utwardzeniu drogi gminnej za pomocą kruszywa łamanego na odcinku 732 mb.
  Wartość zadania to kwota 130 000 zł, a pozyskane dofinansowanie w kwocie 60 000 zł pochodziło ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

  Poza tym, wykonywane były bieżące remonty dróg, w tym dokonywano ich utwardzenia gruzem recyklingowym. W tym celu zakupiono 738 ton tłucznia. Do rozkładania gruzu oraz wyrównywania dróg gruntowych wykorzystano wynajętą równiarkę, która przepracowała łącznie 102 godz.

  W bieżącym roku wiodącą inwestycją drogową jest "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochoża znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką i drogą powiatową wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej".
  Zakres robót przewidywał na odcinku drogi o dł. 2,5 km, m.in.:
  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej,
  - wykonanie poboczy gruntowych i z kruszywa łamanego po obu stronach jezdni,
  - oznakowanie pionowe i poziome.
  Wartość inwestycji - 950 tys. zł. przy 50% dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin zakończenia robót przewidziano na dzień 30 października 2014 r.

  Innym zadaniem z zakresu poprawy przejezdności dróg gminnych jest obecnie realizowana "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 104538L w Wólce Tarnowskiej Etap II", z terminem wykonania do dnia 30 października 2014 r. W ramach tej modernizacji wzmocnieniu ulegnie istniejąca konstrukcja z piasku poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na dalszym odcinku drogi. Wykonane zostaną również pobocza gruntowe, wraz z uzupełnieniem ubytków. Inwestycja ta o wartości 280 000 zł, będzie dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

  Inne działania i wydarzenia

  W ramach programu LEADER za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Polesie" uzyskano dofinansowanie na realizację następujących projektów:
  - utworzenie placu zabaw w m. Wólka Tarnowska, koszt którego stanowił kwotę 32 785 zł, przy kwocie refundacji 19 092 zł:
  - utworzenie placu zabaw w m. Olchowiec. Całkowita kwota projektu to - 24 439 zł, a kwota dofinansowania - 20 326 zł.
  - utworzenie placu zabaw w m. Pniówno. Całkowita kwota projektu to - 29 273 zł, a kwota dofinansowania wyniosła - 24 084 zł.

  Zrealizowano również projekt p.n. "Wyposażenie wiejskiego Domu Kultury w Wierzbicy w profesjonalny sprzęt gastronomiczno-prezentacyjny" .
  Całkowita wartość projektu wyniosła kwotę -15 024 zł, przy dofinansowaniu - 9 772 zł.

  Ponadto we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wierzbicy, złożono trzy wnioski do Lokalnej Grupy Działania Polesie, i uzyskano dofinansowanie na realizację następujących projektów:
  - "Piknik rodzinny -spotkanie kultur",
  - "Promocja walorów turystycznych gminy Wierzbica",
  - "Na Wierzbicką nutę" - zakup asortymentu muzyczno-prezentacyjnego" na łączną kwotę 103 453 zł.

  Dzięki współpracy z firmą Orlen Upstream urządzono plac zabaw przy gminnym przedszkolu w Wierzbicy-Osiedle. Przedsięwzięcie to o wartości 20 000 zł. zostało sfinansowane ze środków Fundacji "ORLEN - DAR SERCA".

  W 2013 r. kontynuowana była realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu 70 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność otrzymało komputery oraz bezpłatny dostęp do Internetu i niezbędne oprogramowanie. Obecnie trwa realizacja III edycji projektu, w ramach którego zaplanowana jest dostawa kolejnych 100 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Wierzbica.

  W ubiegłym roku zrealizowany został projekt p.n. "Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica", w ramach którego przeprowadzono szkolenia na terenie gminy dla 20 osób. Wartość projektu to 49.970,00 zł, bez wkładu własnego, sfinansowany ze środków programu Kapitał Ludzki.

  W ramach partnerstwa z powiatem chełmskim oraz gminami: Ruda-Huta, Sawin oraz Siedliszcze tut. Gmina realizowała finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt p.n. "Lepszy Urząd" w zakresie doskonalenia zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Oprócz specjalistycznych szkoleń dla pracowników, zakupione zostały publikacje książkowe z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, wykonane zostało nowe oznakowanie Urzędu wraz z tablicami informacyjnymi oraz ekranami monitorowymi. Zakupiono i wdrożono oprogramowania komputerowe z zakresu informacji prawnej, ewidencji dróg gminnych i ewidencji środków trwałych.
  Wartość całego przedsięwzięcia w kwocie 1 823 896 zł. nie wymagała udziału własnego partnerów.

  Również placówki oświatowo-wychowawcze aktywnie zabiegały o pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. na n/w projekty:
  - w szkołach podstawowych zrealizowano projekt p.n. "Szansa na lepszą przyszłość", w zakresie "Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Na realizację projektu samorząd pozyskał fundusze w wysokości 85 756 zł.;

  - w ramach programu "Radosna szkoła" zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw za 6 000 zł dla Szkoły Filialnej w Wolce Tarnowskie;

  - uzyskano dotację na realizacje zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 54 648 zł, którymi objęto łącznie 132 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Dzięki udzielonej dotacji w Gminnym Przedszkolu w Wierzbicy rozszerzono ofertę edukacyjną o zajęcia logopedyczne, plastyczne i komputerowe oraz język angielski.

  - projekt "Lepszy Start" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Święcicy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego, pozyskano kwotę 109 233 zł.

  Obecnie Gmina uczestniczy w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", którego realizacja zakończy się w 2015 r. Całkowita wartość projektu (bez udziału własnego gminy) stanowi kwotę 305 445 zł., z czego 190 798 zł. przypada na wydatki inwestycyjne, w tym przede wszystkim wykonanie 3 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Wierzbicy, Święcicy i filii w Wólce Tarnowskiej.

  W grudniu 2013 r. Gmina Wierzbica zakupiła samochód osobowy (bus) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym: osób na wózku inwalidzkim). Zakup samochodu był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 70.000zł.

 • 14.11.2014 r.


  PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość informuje, że na terenie Gminy Wierzbica będą prowadzone prace modernizacyjne w elektroenergetycznej sieci średniego napięcia.
  W związku z powyższym w dniu 20.11.2014 r. w godzinach 14:30 - 18:00 w miejscowości Tarnów wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.
  Stacja 15/0,4kV Tarnów 1, 2, 3, 4.

 • 31.10.2013 r.
  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Biutetynu Informacyjnego "Nasza Wierzbica"

 • 24.10.2014 r.
  Gmina Wierzbica w 2012 roku zakupiła po byłym komisariacie Policji działkę zabudowaną, uzbrojoną w Wierzbicy pod budowę nowego przedszkola. We wrześniu 2014 roku Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gminnego przedszkola w m. Wierzbica-Osiedle.
  Projekt przedszkola przewiduje 4 sale dla 75 dzieci w wieku 3-5 lat, oraz 1 salę żłobkową dla 15 dzieci.
  Inwestycja przewiduje również plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu przyległego z parkingiem.


 • 23.10.2014 r.
  Zarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 r.


 • 15.10.2014 r.
  W dniu 14.10.2014 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się uroczyste wręczenie nagród VI edycji konkursu "Przyjazna Wieś" organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowanej na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
  (czytaj dalej ...)


 • 30.09.2014 r.
  Zapraszamy do udziału w konkursie pn.: "Ty też tu mieszkasz ... Poznajemy okolicę", Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie walorów turystycznych, krajoznawczych najbliższej okolicy poprzez przygotowanie planu jednodniowej (kilkugodzinnej) wycieczki na terenie gminy Wierzbica. Termin konkursu: od 30 września 2014 r. do 17 października 2014 r. Praca konkursowa powinna składać się z pisemnie opracowanego planu wycieczki z uzasadnieniem tematu wycieczki, określenia celów wycieczki, opisu miejsc odwiedzanych oraz pracy plastycznej (technika dowolna). Każda wycieczka powinna mieć temat wiodący. Dopuszcza się dowolność wyboru tematyki z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, historii, kultury i sztuki (w tym sztuki ludowej).
  Osoba do kontaktu: Beata Kołodziej-Greszta - tel. (82) 569 32 66 wew. 32

  Regulamin konkursu

 • 25.09.2014 r.

  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
  NABÓR WNIOSKÓW - AZBEST !!!

  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że do dnia 28 listopada 2014 r. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" na 2015 r.
  W ramach projektu można się ubiegać o bezpłatny (w przypadku osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych) odbiór zdjętego już eternitu zdeponowanego na działce, bądź zdjęcie z dachu i utylizację azbestu.
  Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz na stronie internetowej

  http://www.azbest.lubelskie.pl

  Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Wierzbica w pokoju nr 14.
  Szczegółowe informacje na temat w/w naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzbica w pokoju nr 14 oraz pod numerem telefonu (82) 569 32 24.
  Koordynator projektu - Marta Woś.
 • 22.09.2014 r.
  W niedzielę 21 września b.r. o 10:00 odbyło się uroczyste oddanie użytku Centrum rozwoju i promocji regionalnych produktów i usług w miejscowości Busówno. Więcej...
 • 22.09.2014 r.
  W dniu 21 września 2014 r o godzinie 11:00 na obiektach Integracyjnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego odbyły się powiatowe zawody pożarniczo-sportowe młodzieżowych drużyn pożarniczych. Więcej...
 • 22.09.2014 r.
  W dniu 20 września 2014 r. na boisku Orlik przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego odbył się po raz VI turniej piłki nożnej służb mundurowych o puchar Wójta Gminy Wierzbica. Więcej...
 • 09.09.2014 r.
  Dożynki to największe w roku święto rolników, które jest ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Obchodzone są po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. To czas podziękowania za udane żniwa. Wierni tradycji mieszkańcy Gminy Wierzbica także podziękowali za plony w pierwszą niedzielę września. Więcej...
 • 02.09.2014 r.
 • 02.09.2014 r.
  Konkursy sprawnościowe, zabawa przy muzyce i wiele innych atrakcji czekało na dzieci, ich rodziny i przyjaciół dnia 31 sierpnia br. na pikniku rodzinnym pt. "Pożegnanie wakacji", który odbył się Centrum Rekreacyjno- Sportowym w Wierzbicy. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" oraz Urząd Gminy Wierzbica... (Czytaj dalej)
 • 19.08.2014 r.
  Wójt Gminy Wierzbica, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" oraz Klub Integracji Społecznej w Wierzbicy serdecznie zapraszają wszystkie dzieci, ich rodziny i przyjaciół na piknik rodzinny pn. "Pożegnanie wakacji", który odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2014r. (niedziela) o godz. 11:00 na terenie obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Wierzbicy.
 • 23.07.2014 r.


  Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy ma zaszczyt zaprosić wszystkie podmioty społeczne działające na obszarze Lokalnej Grupy Działania Polesie do udziału w konkursie "Na najlepiej przygotowane stoisko wystawiennicze", który odbędzie się podczas "pikniku rodzinnego - spotkanie kultur" w dniu 7 września 2014 r. na obiektach integracyjnego centrum kulturalno - rekreacyjnego w Wierzbicy-Osiedle.
  Wyróżnione stoiska zostaną nagrodzone przez Komisję konkursową w dniu święta.
  Regulamin konkursu


 • 22.07.2014 r.
  Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Wierzbica na "szerokopasmowe" spotkania informacyjne, na którym zostaną poruszone kwestie realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie projektu: Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2014 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica.


 • 11.07.2014 r.
  Wójt Gminy Wierzbica
  zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych na konsultacje społeczne dotyczące dokumentów strategicznych:

  - Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbica do roku 2020.
  - Strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego (opracowanie dokumentu).

  Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 lipca 2014 roku (środa) w godzinach od 10.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1, w sali konferencyjnej
  Zgłoszone przez Państwa pomysły i sugestie będą pomocne w opracowaniu dokumentów.
  Gorąco zachęcam do aktywnego uczestnictwa.

  Wójt Gminy Wierzbica
  /-/ Andrzej Chrząstowski


 • 01.07.2014 r.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy ogłasza trzy konkursy na zakup doposażenia do Świetlic Wiejskich w Wierzbicy, Chylinie i Pniównie w sprzęt do zabaw i gier edukacyjno-ruchowych w terminie od 01.07- 11.07.2014 r. Zadanie wykonane będzie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy zastrzega, że realizacja zamówienia przez wybranego Oferenta uzależniona będzie od pozytywnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Negatywna weryfikacja wyżej wymienionych wniosków nie może być podstawą roszczeń Oferenta wobec Zamawiającego.

  Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie zadania: "Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Chylinie w sprzęt do zabaw i gier edukacyjno-ruchowych"
  Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie zadania: "Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Chylinie w sprzęt do zajęć, gier i zabaw edukacyjno-ruchowych"

  Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie zadania: "Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Pniównie w sprzęt do zabaw i gier edukacyjno-ruchowych"
  Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie zadania: "Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Pniównie w sprzęt do zajęć, gier i zabaw edukacyjno-ruchowych"

  Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie zadania: "Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Wierzbicy w sprzęt do zabaw i gier edukacyjno-ruchowych"
  Specyfikacja do zapytania ofertowego na wykonanie zadania: "Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Wierzbicy w sprzęt do zajęć, gier i zabaw edukacyjno-ruchowych"


 • 30.06.2014 r.
  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się artykułem promocyjnym pt.: "Projekty z Unii Europejskiej oraz inne środki zewnetrzne przyczyniają sie do rozwoju gminy Wierzbica". Bezpłatny egzemplarz Kuriera Lubelskiego Extra do pobrania w budynku Urzędu Gminy Wierzbica.
 • 16.06.2014 r.

  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIERZBICA


  Realizując zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwał Rady Gminy, w dniu 25 maja 2014 r., pracownicy Urzędu Gminy dokonali w miejscowości Wierzbica, kontroli w zakresie przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na wójta gminy obowiązek prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy w tym wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
  Szczególny nacisk położono na sprawdzenie czy osoby, które zadeklarowały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, że będą prowadzić segregację odpadów, a co się z tym wiąże płacą niższą stawkę opłaty, faktyczne wywiązują się z tego obowiązku.
  Wyniki przeprowadzonej kontroli potwierdziły, że nie wszyscy mieszkańcy uczciwie wywiązywali się z obowiązku segregacji odpadów, pomimo zadeklarowania selektywnego ich zbierania. Na 82 nieruchomości w miejscowości Wierzbica, kontrolę przeprowadzono w 11 gospodarstwach, w których stwierdzono brak segregacji odpadów.

  Niepokojący jest również fakt, zwiększenia ilości odpadów mokrych (zmieszanych) na terenie naszej gminy. Obowiązkiem gminy (a co za tym idzie wszystkich mieszkańców) jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów gmina zapłaci kary administracyjne. Dlatego selektywna zbiórka odpadów jest naszą wspólną sprawą.
  Informujemy, że sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli i w najbliższym czasie będą przeprowadzane kolejne wizje lokalne.
  W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązku segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenie wyższej opłaty na podstawie wydanej decyzji.

  Wójt Gminy Wierzbica
  mgr Andrzej Chrząstowski

 • 16.06.2014 r.

  INFORMACJA
  Dnia 20 czerwca (piątek) 2014 r.
  URZĄD GMINY WIERZBICA BĘDZIE NIECZYNNY.

  . • 02.06.2014 r.

  BADANIE SATYFAKCJI INTERESANTÓW Z JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDU


  Szanowni Państwo,

  W związku z doskonaleniem przez Urząd świadczonych usług zwracamy się do Państwa z prośbą o ocenę jakości pracy oraz satysfakcji z obsługi w Urzędzie. Wypełnienie ankiety nie potrwa dłużej niż kilka minut. Zapewniamy jednocześnie, że wszystkie odpowiedzi objęte są całkowitą tajemnicą i wykorzystywane będą wyłącznie do opracowania zbiorczych zestawień statystycznych. Z góry dziękujemy za udział w badaniu i poświęcony czas.

  LINK DO ANKIETY


  Partnerzy Projektu:
  Gmina Ruda-Huta
  Gmina Sawin
  Gmina Siedliszcze
  Gmina Wierzbica
  Powiat Chełmski


 • 16.05.2014 r.

  W dniu 16 maja 2014 r. Gmina Wierzbica zakończyła nabór wniosków do Projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Edycja III" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, będąc jednym z 36 partnerów umowy konsorcjum Województwa Lubelskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
  Koszty uczestnictwa w Projekcie w 85 % pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 15% z budżetu Państwa. Całkowita wartość projektu to 15 876 675,00 PLN, z czego 2 381 501,25 PLN to kwota dofinansowania pochodząca z Budżetu Państwa.
  Dzięki udziałowi w przedmiotowym projekcie Gmina Wierzbica otrzyma 100 nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.
  Uczestnikami projektu są m.in. rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce, samotni rodzice, oraz rodziny zastępcze.
  Dzięki takim działaniom możemy w realny sposób przyczynić się nie tylko do zahamowania procesu wykluczenia cyfrowego, ale również społecznego. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (15 zestawów komputerowych i 6 podłączeń do Internetu).
  Podejmowanie tego typu działań daje też wielu osobom i całym rodzinom szansę na rozwój, a dzieciom i młodzieży szansę na równy start w dorosłe życie.
  Cel główny będzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie gminy Wierzbica oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera. Beneficjenci ostateczni projektu - poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie - będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy oraz pozytywnie wpłyną na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych. • 28.04.2014 r.

  INFORMACJA
  Dnia 2 maja (piątek) 2014 r.
  URZĄD GMINY WIERZBICA BĘDZIE NIECZYNNY.

  . • 15.04.2014 r.


 • 24.03.2014 r.
  Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III" w Gminie Wierzbica


  Gmina Wierzbica jest jednym 37 Partnerów Projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013. Dzięki udziałowi w w/w projekcie Gmina Wierzbica otrzyma 100 nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Wierzbica, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność , oraz 15 zestawów do podległych jednostek organizacyjnych. Dzięki takim działaniom możemy w realny sposób przyczynić się nie tylko do zahamowania procesu wykluczenia cyfrowego, ale również społecznego. Podejmowanie tego typu działań daje też wielu osobom i całym rodzinom szansę na rozwój, a dzieciom i młodzieży szansę na równy start w dorosłe życie. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu Państwa (15%). Więcej ...


 • 21.03.2014 r.
  Ośrodek Pomocy Społeczniej w Wierzbicy realizuje projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Program Operacyjny - Kapitał Ludzki. (więcej informacji...)


 • 12.03.2014 r.
  Gminny Dom Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie są organizatorami przedświątecznego KIERMASZU WIOSENNEGO, który odbędzie się 6 kwietnia br. w Cycowie, przy ul. Chełmskiej 4.
  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w kiermaszu przedstawicielki i przedstawicieli: Kół Gospodyń Wiejskich, placówek kulturalnych i oświatowych i stowarzyszeń oraz osoby indywidualne wykonujące wyroby rękodzielnicze lub przygotowujące dania regionalnej kuchni.  Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w kiermaszu wiosennym
  Regulamin uczestnictwa w kiermaszu wiosennym


 • 11.03.2014 r.
  Starostwo Powiatowe w Chełmie zaprasza mieszkańców powiatu chełmskiego do udziału w XVI Powiatowym Konkursie "Palmy i Pisanki Wielkanocne". Celem konkursu jest propagowanie twórczości związanej z tradycjami Świąt Wielkanocnych. Na zakończenie zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych.
  Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

 • 07.03.2014 r.
  Serdecznie zapraszamy na I rzut Powiatowej Ligi Młodzików w Zapasach - styl klasyczny o Puchar Wójta Gminy Wierzbica. Poczatek walk 8 marca 2014 r. o godzinie 10:00 na sali sportowej Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.

 • 25.02.2014 r.
  22 lutego 2014 roku na Sali sportowej Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się X Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Wierzbica pod hasłem "Stop nałogom". W turnieju wzięły udział drużyny z powiatu chełmskiego. Zmagania sportowe przebiegały w dwóch rocznikach: chłopcy urodzeni w 2001/2002 oraz chłopcy urodzeni w 2003 i młodsi. więcej ...

 • 17.02.2014 r.

  Obwieszczenie

  Informuję, że na dzień 28 lutego 2014 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy. Początek obrad godzina 10:00.


  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013.
  6. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
  7. Przyjęcie ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji na 2014 rok.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2013 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego ( logo) Gminy Wierzbica oraz zasad jego używania i wykorzystania.
  11. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
  12. Wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowe.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wierzbica.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  17.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Dożywianie dzieci z Gminy Wierzbica" na lata 2014-2020.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
  19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  20. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Święcicy.
  21. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  22. Wolne wnioski.
  23. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Skrochocki


 • 12.02.2014 r.
 • 06.02.2014 r.
  W niedzielę 26 stycznia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się koncert charytatywny. Podczas koncertu wystąpili uczniowie Zespołu Szkół oraz zaproszeni goście z Ukrainy. Więcej ...

 • 05.02.2014 r.
  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim serdecznie zaprasza na spotkanie:

  "Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020",

  które odbędzie się 12 lutego 2014 r. w godz. 10:00 - 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica. Podczas spotkania konsultant PIFE przedstawi beneficjentom informacje odnośnie możliwości wsparcia w nowym okresie programowania w ramach krajowych programów operacyjnych oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Od godz. 11.30 do 14.00 w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji.
  Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! • 03.02.2014 r.
  W dniu 29.01.2014 r. Centrum Integracji Społecznej w Chełmie gościło Szkolny Teatrzyk Bajka ze Szkoły Podstawowej w Święcicy. Więcej ...

 • 31.01.2014 r.
  Wierzbica w gronie uczestników ogólnopolskiej akcji
  II edycja Listów dla Ziemi ruszyła na całego. Do akcji zgłaszają się kolejne gminy. W gronie pierwszych uczestników znalazła się również Wierzbica.
  Temat 2014: palenie śmieci w piecach domowych
  Listy dla Ziemi to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. Jego głównym celem jest edukacja ekologiczna prowadzona w atrakcyjnej i angażującej formie oraz podejmowanie ważnych i aktualnych problemów dotyczących środowiska. Pierwsza edycja dotyczyła segregowania odpadów i recyklingu. Tematem wiodącym Listów dla Ziemi 2014 jest palenie śmieci w piecach domowych i niska emisja.
  Pisanie listów na finał
  Od listopada gminy zgłaszają się do udziału w akcji, której finał odbędzie się w kwietniu tego roku. To właśnie wtedy dzieci w całej Polsce napiszą w swoich placówkach listy, w których będą namawiały dorosłych do proekologicznych działań. Ale Listy dla Ziemi to nie tylko pisanie listów. W całorocznym programie przewidziane są różne warsztaty, happeningi czy konkursy. Częścią tegorocznej akcji będą również takie wydarzenia jak Dzień Czystego Powietrza, trasa Ośmiokąta edukacyjnego czy Dzień Ziemi.
  Ogólnopolska edukacja
  Z czym wiąże się udział w akcji Listy dla Ziemi? Z solidną porcją ekologicznej wiedzy i licznymi atrakcjami. Gminy, które wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie akcji www.listydlaziemi.pl, otrzymają specjalny papier z makulatury do pisania listów oraz materiały edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu placówek oraz urzędów miast i gmin z całej Polski tematy dotyczące problemu palenia śmieci w piecach i niskiej emisji mają możliwość dotarcia do znacznie większej liczby osób. Na pewno warto włączyć się w tę dyskusję!
  Ponad 300 gmin
  W akcji pilotażowej Listów dla Ziemi wzięło udział 350 gmin, około 4000 placówek oświatowych i prawie 500 tysięcy dzieci i młodzieży.

  Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie akcji listydlaziemi.pl


 • 27.01.2014 r.
  Klikaj, zamiast chodzić po urzędzie.
  Już nie musisz błądzić korytarzami, pytać, składać podania, czekać w kolejce. Dzięki możliwościom, jakie dają e-usługi, większość spraw załatwimy siedząc w domu przy komputerze. - Zachęcam do szerokiego korzystania z katalogu e-usług Starostwa Powiatowego w Chełmie. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na załatwianie spraw nie ruszając się z domu. - zachęca Starosta Chełmski Paweł Ciechan. - I tych z pozoru błahych - jak wniosek o wydanie czy wymianę karty wędkarskiej, czy poważniejszych - jak wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

  Najważniejsze, że sprawy załatwiamy we własnym domu. Już nie musimy zrywać się o świcie lub zwalniać z pracy, żeby stanąć w kolejce do urzędowego okienka. Wystarczy klikając myszką wybrać odpowiednią zakładkę, wpisać dane, wysłać i czekać na decyzję. W ten prosty sposób, nie ruszając się z domu, można już załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Chełmie. To największa zaleta e - usług - oszczędzamy czas i pieniądze, bo nasze dokumenty są dostarczone natychmiast, bez względu na pogodę i dzień tygodnia.

  Jak korzystać z e-usług?

  To bardzo proste: wchodzimy na stronę internetową powiatu chełmskiego www.powiat.chelm.pl i odnajdujemy po prawej stronie zakładkę katalog e - usług. Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w wygodnym przewodniku, klikamy dalej, żeby uzyskać elektroniczny podpis - to niezbędna czynność dla dalszej korespondencji z urzędem. Oczywiście załatwimy to nie ruszając się z domu - z pomocą Powiatowego Centrum Certyfikacji. Trzeba pamiętać, że podpisywanie dokumentów tym podpisem będzie ważne tylko w Urzędach Gmin Powiatu Chełmskiego oraz w samym Starostwie Powiatowym w Chełmie. Wystarczy tylko przejść krótką, bo składającą się z zaledwie sześciu kroków procedurę.

  Po pierwsze: własne konto

  Po pierwsze, należy założyć własne konto na stronie ww.powiat.chelm.pl/centrum_certyfikacji/public/; krok drugi to rejestracja, poprzez założenie konta na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chełmie, przy użyciu e-maila i hasła, trzecim krokiem jest logowanie na założonym koncie, (podajemy adres e-mail i wybrane wcześniej hasło). Krok czwarty: uzupełniamy w formularzu dane osobowe i wypełniamy wniosek o wydanie certyfikatu. Teraz Starostwo Powiatowe w Chełmie w ciągu dwóch tygodni od dnia rejestracji przygotuje umowę. Teraz wystarczy przyjść, podpisać umowę oraz odebrać certyfikat.

  Klikaj do urzędu. To takie proste!

  - Warto korzystać z e-usług. Dlaczego? To po prostu oszczędza czas, a nierzadko i nerwy. Korespondować przecież możemy o dowolnej, wygodnej dla nas porze - mówi Starosta Paweł Ciechan. - I tak na przykład, wystarczy kliknąć we wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót (zgłoszenie), czy załatwiamy wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia od strony drogi powiatowej w Wydziale Infrastruktury. Możemy to już załatwić w domu, bez potrzeby przyjazdu do Chełma. - To wygodne dla rodziców, którzy np. starają się o wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, czy organizacji społecznych, które chcą się ubiegać o dofinansowanie imprezy w Wydziale Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu. Tego jest naprawdę sporo, zachęcam, więc do korzystania z e-usług i strony internetowej powiatu chełmskiego www.powiat.chelm.pl . • 14.01.2014 r.

  Wójt Gminy Wierzbica oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy serdecznie zapraszają na koncert charytatywny, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na pomnik Kazimierza Górskiego na Stadionie Narodowym w Warszawie.
  Koncert rozpocznie się o godzinie 13:00 dnia 26 stycznia 2014 roku na sali sportowej Zespołu Szkół w Wierzbicy.
  Podczas koncertu gościnnie wystąpi zespół taneczny PRESTIŻ z Łucka.
  Ponadto odbędą się liczne aukcje obrazów z plenerów malarskich, będzie można kupić pamiątkowe koszulki.
  Wstęp: dobrowolne datki do puszki.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY • 10.01.2014 r.
  W grudniu 2013r. Gmina Wierzbica zakupiła w drodze przetargu nieograniczonego samochód osobowy marki Renault Trafic przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym: os. na wózku inwalidzkim). Więcej ...


 • 03.01.2014 r.
  Terminy wywozu nieczystości stałych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych w Gminie Wierzbica w roku 2014. (więcej ...)

  >>> kliknij tutaj, aby sprawdzić terminy <<< • 03.01.2014 r.
  Ruszyła kampania "1% dla organizacji pożytku publicznego", dlatego zwracamy się z prośbą o włączenie się w propagowanie tej ideii wśród rodziny, znajomych, przyjaciół oraz przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2013 na Rzecz Gminnego Klubu Sportowego "OGNIWO" Wierzbica Więcej informacji ...


 • 20.12.2013 r.
  W Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy dnia 10 grudnia podczas "Spotkania Wigilijnego" odbyło się uroczyste podsumowanie projektów: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu" - edycja 2011-2015 oraz usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 7 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy związanej z realizacją projektu pt.: "Wspólna sprawa wspólne dobro".
  więcej ...


 • 20.12.2013 r.

 • 20.12.2013 r.

  INFORMACJA
  Dnia 27 grudnia (piątek) 2013 r.
  URZĄD GMINY WIERZBICA BĘDZIE NIECZYNNY.
  (Odpracowany dzień 7 grudnia)

  . • 16.12.2013 r.

  Obwieszczenie

  Informuję, że na dzień 30 grudnia 2013 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

  Początek obrad godzina 11:30.

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Uchwalenie budżetu Gminy Wierzbica na 2014 rok.
  6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzbica na lata 2014 - 2017.
  7. Wprowadzenie zamian do uchwały budżetowej na 2013 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej
  8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Skrochocki • 12.12.2013 r.
  Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie zadania: "Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych, zakup produktów i materiałów do przeprowadzenia warsztatów w tym materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji zadania".
  Pobierz treść ogłoszenia

 • 04.12.2013 r.

  INFORMACJA


  Dnia 7 grudnia (sobota) 2013 r. URZĄD GMINY WIERZBICA BĘDZIE CZYNNY.
  Odpracowanie dnia za 27 grudnia 2013 r. (piątek) DZIEŃ WOLNY. • 04.12.2013 r.
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada 2013 roku został uruchomiony na stronie internetowej nowy portal informacyjny www.obywatel.gov.pl - skierowany do obywateli oraz urzędników administracji publicznej.
  Portal dostępny jest pod adresem: http://www.obywatel.gov.pl
  Informujemy, że w zależności od typu użytkownika można wybrać jeden z dwóch profili prezentowania informacji - profil obywatela lub profil urzędnika.
  Profil obywatela - zawiera informacje o jednym z największych obecnie rządowych projektów pl.ID, realizowanych w Polsce.
  Realizacja projektu ma na celu zapewnienie szybkiej i sprawnej obsługi obywatela, przedsiębiorcy podczas jego wizyty w urzędzie. Projekt znacznie uprości załatwianie spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego oraz dowodów osobistych. Dzięki projektowi, w każdym urzędzie w kraju będą obowiązywać te same procedury. Wiele spraw obywateli - bez dostarczania zaświadczeń, odpisów oraz innych dokumentów zostanie załatwiona przez urzędnika, który wszelkie informacje do danej sprawy znajdzie w Systemie Rejestrów Państwowych.
  Profil urzędnika skierowany jest do pracowników administracji publicznej. Informacje zawarte na profilu pozwolą na zapoznanie się z nowymi procesami podczas realizacji projektu pl.ID.

 • 02.12.2013 r.
  W dniu 29 listopada 2013 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący konkursu Lubelskie Dobre Praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach którego Gmina Wierzbica została nagrodzona promocją zrealizowanych projektów w ogólnopolskiej prasie.
  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem

 • Archiwum aktualności